English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת שלח

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: רפואה והלכה - דיני הרופא בשבתוַיִּהְיוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְקֹשֵׁשׁ עֵצִים בְּיוֹם הַשַּׁבָּת (במדבר טו לב)

 

מתוך: א. שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, מהדורה חדשה תשס"ו, כרך ז, ערך שבת, טורים 459 – 467

 

תורנות רופא בשבת - רופא העובד בבית חולים, וצריך לעשות תורנות בשבת, עדיף שיחליף את תורנויות השבת שלו עם רופא גוי, והוא יעשה תורנויות במקומו בימי החול, ואפילו יצטרך לשלם לגוי תמורת ההחלפה, או שיצטרך לעשות תורנויות רבות יותר בימי החול [433]. אמנם יש מי שכתב, שאם יש חולים יהודים בבית החולים, עדיף שיישאר הרופא היהודי בתורנות, ולא יחליף אפילו עם גוי, כדי לתת טיפול טוב יותר לחולים היהודים [434].

אם אין לרופא אפשרות להחליף עם גוי, ויכול להחליף התורנות עם רופא יהודי שאינו שומר שבת - יש מי שכתבו, שעדיף לבצע את ההחלפה [435]; יש מי שכתב, שאין לאסור על הרופא להשתדל לעשות ההחלפה [436]; ויש מי שכתב, שאדרבה עדיף שהרופא שומר השבת יעשה התורנות, ולא יחליף עם הרופא היהודי שאינו שומר שבת ומצוות, אם החולים הם יהודים [437].

 

רופא שעובד במרפאה מחוץ לכותלי בית החולים, ויש עוד רופאים באותו מקום שאמורים לטפל בחולים דחופים, ובפרט אם יש רופאים גויים באותו מקום, ידאג שלא יוכלו למוצאו בנקל בשבת, ואפילו אם הדבר נוגע לחולי ישראל [438].

 

הסדרי תורנות בשבת - רופא שיודע מערב שבת שיצטרך לבוא לבית החולים בשבת - יש מי שכתב, שאסור לו לחלל שבת באיסור תורה, וחייב לדאוג להישאר ללון סמוך לבית החולים, או בתוך בית החולים, ואפילו אם לא יהיה לו שם יין לקידוש וסעודה חשובה לכבוד שבת [439]; יש מי שכתב, שאין חובה לוותר בקביעות על נוחיותו ונוחיות המשפחה, ולטרוח טרחה יתירה כדי להימנע מחילול שבת במקום פיקוח נפש, ובפרט אם יחזור על ידי נהג גוי [440]. אמנם אם אין זה דבר רגיל, אלא שקרה פעם אחת, טוב שלא יעזוב את בית החולים ויישאר שם בשבת [441]; ויש מי שחילק בין רופא תורן בבית חולים, שיודע בוודאות שיצטרך לנסוע בשבת, שהוא חייב להימצא מבעוד יום ליד בית החולים כדי שלא יחלל שבת בנסיעתו, לבין רופא כונן, שיתכן שיקראו לו בשבת, אך הדבר לא וודאי, שאין הוא מחוייב להימצא ליד בית החולים מבעוד יום [442]. וכמו כן אין הרופא הכונן חייב להימצא בביתו כל שעות היממה בשבת, ומותר להתקשר אליו בשעת הצורך למקום שנמצא שם, גם אם יצטרך לנסוע במכונית [443]. אבל אם יש חולה מסוכן בבית חולים, והוא בטיפולו של הרופא הכונן, אל לו לעזוב את בית החולים לביתו אם הוא במרחק שיצטרך לנסוע במכונית, אלא אם כן יכול לארגן לעצמו הסעה על ידי גוי [444]. אכן אם הדבר יגרום לביטול עונג שבת של הרופא ו/או של בני ביתו, יש מי שכתב, שמותר לו לחזור לביתו, אף אם יצטרך לנסוע חזרה לחולה המסוכן בשבת [445], ובדרך כלל יש להקל עד כמה שאפשר לעוסקים בהצלת נפשות [446].

ולכל הדעות מותר לרופא לנסוע לבית חולים או לביתם של חולים עם נהג גוי, אפילו לצורך חולים שאין בהם סכנה, וכן מותר לו לחזור עם נהג גוי, ואין הוא חייב להתגורר בקרבת בית החולים בערב שבת, או לטרוח וללכת ברגל מרחקים ארוכים, או בתנאי מזג אוויר גרועים [447].

 

סיום תורנות בשבת - רופא תורן בבית חולים בשבת, המסיים עבודתו במהלך היום, ובמקומו יבוא רופא אחר שיצטרך לנסוע בשבת, אין חיוב על הרופא הראשון להישאר עד סוף השבת (תורנות כפולה ששי-שבת), ויתכן אף שדבר זה אינו רצוי בגלל עייפותו וחשש הסכנה שבדבר; אבל אם הראשון מתרצה להישאר, ומובטח שאין הדבר פוגע בטיפול בחולים, תבוא עליו ברכה [448].

 

מחוץ לי"ב מיל - רופא או אחות שצריכים לבצע תורנות בבית חולים בשבת, והם גרים בשכונה מחוץ לתחום י"ב מילין מבית החולים, שהוא לשיטת החזו"א 13,824 מטר, ולדעת הגר"ח נאה הוא 11,520 מטר, מותר להם לבוא בשבת גם מחוץ לתחום שבת במכונית הנהוגה על ידי גוי [449].

נסיעה בחזרה - רופא שנקרא לטפל בחולה, ונסע לביתו של החולה בשבת, או שנסע לבית החולים - יש אומרים, שאסור לו לחזור לביתו בדרך של איסור תורה, ולכן לא יחזור במכוניתו-שלו כשהוא בעצמו הנהג, אלא יחזור עם נהג גוי [450], וכן אסור לו לחזור לביתו אם הוא מחוץ לתחום י"ב מיל, אפילו על ידי נהג גוי [451]; יש אומרים, שאף מותר לו לחזור לביתו אפילו בדרך של איסור תורה, כגון לנהוג בעצמו הביתה [452], אף שעדיף שיחזור עם גוי [453]; יש מי שכתב, שמעיקר הדין מותר לחזור גם על ידי חילול שבת באיסור תורה, אבל דין זה הוא דווקא במי שצריך להיתר זה באופן חד-פעמי ומקרי, לעומת זאת חברי 'הצלה' שזה דבר הנשנה אצלם בקביעות בכל שבת, יחזרו על ידי גוי, כדי שלא יתרגלו בקביעות לחלל שבת [454]; יש מי שכתב, שלכתחילה צריך לסדר לאנשי 'הצלה' כך שלא יצטרכו לחזור, אבל אם אין אפשרות כזו, אסור להחמיר בעניין אפילו באיסורי תורה, כדי שלא לבוא לידי פיקוח נפש [455]; ויש מי שכתב, שמעיקר הדין אין להתיר איסור מן התורה בחזרה, אבל מי שרוצה לסמוך על המתירים, יש לו אילן גדול לסמוך עליו [455א].

המחלוקת בין המתירים לחזור בעצמו אף שיש בזה איסורים מן התורה, לבין המתירים לחזור רק עם נהג גוי, כי מתירים הם רק איסורים מדרבנן היא בהגדרת הכלל שהתירו סופם משום תחילתם [456], וכדי שלא להכשיל לעתיד לבוא [457], האם הוא דווקא באיסור דרבנן [458], או אף באיסורי תורה [459].

 

הוצאת מכשירים רפואיים - רופא שנקרא לבית חולה שאין בו סכנה, אסור לו לקחת עמו מכשירים רפואיים אם אין עירוב במקום; ואם מדובר בחולה שיש בו ספק סכנה, מותר לקחת המכשירים, וישתדל להוציאם בדרך של שינוי; ואם יש סבירות שהוא יזדקק למכשירים אלו לחולים אחרים באותה שבת, מותר לו גם להחזירם אחרי בדיקת החולה [460].

 

יציאה בחלוק - מותר לרופא לצאת בחלוקו הלבן על בגדיו גם במקום שאין עירוב [460א].

 

הדלקת נרות שבת - רופא/ה תורן השוהה בבית חולים בליל שבת, אם אין מי שמדליק נרות שבת עבורו בביתו, חייב להדליק נרות שבת בברכה בחדרו בבית החולים; ואם יש מי שמדליק עבורו נרות שבת בביתו, יוצא ידי חובה משום כבוד שבת, אלא שצריך לדאוג שיהיה לו אור במקום שהייתו משום עונג שבת [461].

מוצאי שבת - רופא שממשיך סעודתו במוצאי שבת והטלפון מצלצל, יאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' בלי שם ומלכות, ואז יענה לטלפון [462].

 

רחיצת ידיים - רופא הבא לרחוץ ידיו לפני הטיפול בחולה או אחרי הטיפול, עדיף שישתמש בסבון נוזלי, אך אם אין לו סבון נוזלי, מותר גם בסבון רגיל [463].

 

מקורות

[433] שו"ת תשובות והנהגות, ח"א סי' תתסד וסי' תתעא; שש"כ פ"מ סע' כג; [434] שש"כ פ"מ הע' סה**, בשם הגרש"ז אויערבאך; [435] שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד סי' עט; הרב ש. מן-ההר, תחומין, כב, תשס"ב, עמ' 81 ואילך. אלא שהגביל דין זה לעת שלום, בעוד שבזמן מלחמה לא יתחלף; [436] הגרז"נ גולדברג, הלכה ורפואה, ד, תשמ"ה, עמ' קפא ואילך; [437] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בשש"כ פל"ב הע' קכה, ושם פ"מ סכ"ג, ושו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' לד אות לה. וראה גם בשו"ת במראה הבזק ח"ה סי' נא. וראה בשו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח סי' נו, ומאמרו של הרב א. שלזינגר, תחומין, כא, תשס"א, עמ' 189 ואילך, והנ"ל, תורה שבעל פה, מג, תשס"ב, עמ' צח ואילך, שפסקו כך לעניין החלפת תורנות שבת של חייל דתי עם חייל לא-דתי. ולכאורה המחלוקת אם רופא יהודי שומר תורה ומצוות יחליף תורנות עם רופא יהודי שאינו שומר שבת תלויה במחלוקת הרמב"ם והראב"ד, שבת ב טז, בסוגיא במנחות סד א בעניין מי שפרס מצודה בשבת להעלות דגים והעלה תינוק, שכוונתו היתה לעסוק במלאכה אסורה, ומתוכה הביא לידי הצלת חיים. ולכאורה מי שפוטר את הדייג יסבור שגם רופא מחלל שבת שעוסק בהצלת נפשות יהיה פטור, וממילא מותר להחליף עמו תורנות, בעוד שמי שמחייב את הדייג, יסבור שהמחלל שבת עובר על איסור באותם חילולים שאינם קשורים לפיקוח נפש, אף שעוסק גם בפיקוח נפש, וממילא יהיה אסור להחליף התורנות. וראה עוד בנידון באמרי בינה הל' יו"ט סיג ד"ה ודע; צפנת פענח על הרמב"ם, שבת שם. וראה עוד בתרות היולדת פי"ג הע' ט; [438] שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד סי' עט; [439] שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' קלא; [440] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דברי בשש"כ פל"ב הע' קד; הנ"ל, שולחן שלמה ח"א סי' רמח סק"ז; ביצחק יקרא על שו"ע סי' רמח ס"ד. וראה במאמרו של הרב מ. הלפרין, אסיא, ז, תשנ"ד, עמ' 241 ואילך, הע' 5; [441] שולחן שלמה, שם; [442] הגרי"י נויבירט, הלכה ורפואה, א, תש"מ עמ' קס ואילך; [443] שש"כ פ"מ סי"ג; [444] שש"כ פ"מ סכ"ב; [445] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בשש"כ שם הע' סד; [446] הגרש"ז אויערבאך, שם הע' סה; [447] הגרי"י נויבירט, הובאו דבריו בנשמת אברהם חאו"ח סי' שכט סק"ז; [448] תורת היולדת, מהד' שניה, פנ"ט שאלה ב והע' ד; [449] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו במאמרו של הרב מ. הלפרין, אסיא, ז, תשנ"ד, עמ' 241 ואילך; הגרש"ז אויערבאך והגרז"נ גולדברג, הובאו דבריהם במאמרו של הרב י. קטן, אסיא, שם, עמ' 247-8. וראה מהרי"ק שורש מה, שאיסור תחומין הוא לאו דווקא במהלך ברגליו, אלא גם הנוסע בקרון המונהג על ידי גוי, אך דבר זה אסור רק מדרבנן, ולפיכך במקום ספק פיקוח נפש - מותר. ואם מועיל לעשות עירוב תחומין גם בי"ב מיל - ראה בס' קרית אריאל פ"א אות ח ובהע' כו, שהוא מחלוקת ראשונים. וראה עוד הרב מ. הלפרין, חוב' אסיא, נז-נח, כסלו תשנ"ז, עמ' 43 ואילך; הנ"ל, אסיא, חוב' נט-ס, אייר תשנ"ז, עמ' 202-201. וראה עוד מה שכתב הגר"א נבנצל, בס' הצבא כהלכה מאת הרב יצחק קופמן, עמ' תכג הע' 4. וביום-טוב בוודאי יש להקל לשיטת הפוסקים שביו"ט לכולי עלמא תחומין לאו דאורייתא _ ראה מנ"ח מ' רצח סק"ב; שד"ח מע' התי"ו כלל ס; שו"ת היכל יצחק חאו"ח סי' מח סע' ה; [450] שו"ת הר צבי ח"ב חאו"ח סי' י; שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ז-ח, ושם ח"ב סי' כט אות ו; שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' מב-מט; הגרי"א ליעבעס, הלכה ורפואה, ג, תשמ"ג, עמ' עג ואילך; הגרח"פ שיינברג, הלכה ורפואה, ה, תשמ"ח, עמ' קכד ואילך; שש"כ פ"מ סס"ט; הרב מ.ח. שמרלר, בשבילי הרפואה, ה, תשמ"ב, עמ' קח ואילך; [451] הגרש"ז אויערבאך והגר"ז גוסטמן, הובאו דבריהם במאמרו הרב מ. הלפרין, אסיא, ז, תשנ"ד, עמ' 241 ואילך; הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו במאמרו של הרב י. קטן, אסיא, ז, תשנ"ד, עמ' 247-8; שו"ת בנין אריאל עמ' 51. וכן שמעתי מפי הגרי"י נויבירט והגר"מ הלברשטם; [452] חזו"א, הובאו דבריו בספר אורחות רבינו בעל 'הקהילות יעקב' כרך א סי' ריג; הגרי"ז סולובייציק מבריסק, הובאו דבריו בחוב' אסיא, נו, תשנ"ו, עמ' 64; שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד סי' פ; שם ח"ה סי' כה (וראה מכתבו של י.מ. האנדלער, מנהל חברת 'הצלה', מה שכתב בשם הגר"ד פיינשטיין, פורסם בתחומין, יז, תשנ"ז, עמ' 81, בהערת העורך. וראה מאמרו של הרב מ. קליין, תחומין, כג, תשס"ג, עמ' 89 ואילך, שוודאי גם האגר"מ מודה שלכתחילה יחזרו עם נוכרי, אם אפשר). וראה עוד בנידון בשו"ת דבר יהושע ח"ג חיו"ד סי' סט; שו"ת היכל יצחק חאו"ח סי' לב, ושו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח סי' נז אות א; עמוד הימיני, סי' יז, הבטחון הפנימי במדינה בשבת; הרב מ. הלפרין, אסיא, ד, תשמ"ג, עמ' 60 ואילך; הרב י.א. זלמנוביץ, בשבילי הרפואה, ג-ד, תש"מ, עמ' פא ואילך; [453] שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ז סקי"ב, ופי"ג סק"ח, ושם חי"א סי' לט-מ, ושם חכ"א סי' נט, ושם חכ"ב סי' צה; [454] שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' כו; שם ח"ח סי' פז; [455] שו"ת תשובות והנהגות, ח"ג סי' קה, ושם ח"ד סי' פ; [455א] הרב מ. קליין, תחומין, כג, תשס"ג, עמ' 89 ואילך; [456] עירובין מד ב; יומא עז ב; ביצה יא ב; מו"ק ז א. וראה תוס' עירובין מד ב ד"ה כל, ותוס' ר"ה כג ב ד"ה שיהיו; [457] ר"ה כא ב; קידושין לג א; [458] כך דעת המג"א סי' תצז סקי"ח בשם הב"ח; שו"ת ובחרת בחיים סי' צט; הגה' מהרש"ם ר"ה כא ב; נשמת אדם כלל צא סק"א; מנ"ח מ' כד; [459]

כך דעת שו"ת שאילת יעבץ סי' קלב, ד"ה ודקשיא; שו"ת חת"ס חאו"ח סי' רג; שם חחו"מ סי' קצד; שם ח"ו סי' צט. וראה עוד באנציקלופדיה תלמודית, כרך יא, ע' התירו סופו משום תחלתו, עמ' רס ואילך; הרב א. אבידן, תורה שבעל פה, יח, תשל"ו, עמ' צה ואילך; הרב מ. ולדמן, תחומין, ג, תשמ"ב, עמ' 38 ואילך; הרב מ. הלפרין, אסיא, שם; הרב י. אריאל, תחומין, יז, תשנ"ז, עמ' 79 ואילך. ולכאורה יש להקשות משיטות הפוסקים, שאין לומר מדעתנו התירו סופן משום תחילתן, אלא רק באותם מקרים שחז"ל קבעו בזה ראה רא"ש ביצה פ"א סי' ט; שו"ת חות יאיר סי' קטו; חי' חת"ס ביצה יא ב; שיירי קרבן מו"ק א ד, וי"ל; [460] שש"כ פ"מ ס"י, והע' לג. וראה בס' ביצחק יקרא על מ"ב סי' שצז סק"ו, שדין הכלים כבעליהם; [460א] שש"כ פי"ח ס"ה; [461] ראה רמב"ם שבת ה א; שם ל ה; שו"ת בית הלוי ח"א סי' יא; בן איש חי שנה ב, פר' נח, ס"ה; מ"ב סי' רסג סק"ב וסקכ"ח; שש"כ פמ"ה ס"י; [462] הגרי"י נויבירט, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ד חאו"ח סי' רסג סק"א. וראה שם, אם יוכל לומר אחר כך רצה בברכת המזון; [463] שש"כ פ"מ סי"א; שו"ת יביע אומר ח"ד חאו"ח סי' כח; שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פי"ד סק"ד. וראה עוד בשו"ת הלל אומר חאו"ח סי' ריב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ 

יחזקאל צדיק ז"ל,

 נלב"ע 

י"א באייר תשע"ו

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

לע"נ  

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

 נלב"ע  י"ז בסיוון תשע"ד

 

 לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.