English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת שופטים

שו"ת במראה הבזק: הוצאת ספרי-תורה ממקומם בבית-הכנסת לצורך שמירתם מפני הגנבים(מתוך ח"ה)


מדיין, קולומביה
                                      
Medellin, Columbia

אלול תשס"א

 

שאלה

הקהילה עושה כל שנה ביטוח עבור כל החפצים שבתוך בית-הכנסת וגם עבור ספרי התורה.

היות שיש להם כמה ספרי תורה, הביטוח עולה להם יקר מאד, ולכן הם שואלים, האם מותר להשאיר רק שני ספרי תורה בבית-הכנסת, ושאר ספרי התורה יוצאו ויישמרו בחדר מיוחד שהוא סגור ובטוח יותר, ספרי התורה יחזרו לבית-הכנסת רק בחגים.

 

תשובה

חייב אדם לנהוג כבוד גדול בספר-תורה1, וזהו כבודו של הספר - שלא יגנב. גם בזמן הגמרא2 נהגו להניח את הספרים במקום שמור ולא בבית-הכנסת, ומפני גניבה התירו אף יותר מזה3.

כמובן, שאם ספר-התורה נמצא שלא בבית-הכנסת, "מצווה לייחד לו מקום ולכבד המקום ההוא ולהדרו ביותר"4.

גם ישנן מיגבלות על בית שיש בו ספר-תורה5.

_________________________________________________

 1   שו"ע (יו"ד סי' רפב, א).

2   מס' סוטה (לט ע"ב) ברש"י שם (ד"ה להפשיט את התיבה בציבור) וברא"ש (מס' מגילה פ"ג סי' יג).

3   ש"ך (יו"ד סי' רפב, ג ס"ק ה ד"ה אפילו לרכוב עליהם).

4   כנ"ל הערה 1.

5  עיין שו"ע יורה דעה (סי' רפב סעיפים א, ז, ח, יב) "לא לירוק כנגדו ולא יחזור אחוריו אלא אם כן גבוה ממנו י' טפחים", "אסור לישב על המטה שס"ת עליה" ועוד, עיין שם. "תיק שהוכן לס"ת והונח בו... והארון... שמניחים בו ס"ת... תשמישי קדושה הם ואסורים (בשימוש חול), ולאחר שיבלו או ישברו - נגנזים".

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.