English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת תולדות

שו"ת במראה הבזקרעננה, ישראל     Ra'anana, Israel
אלול תש"ס
 
שמירת שמיטה בגינת בית משותף
 
שאלה
 
כיצד עלי לנהוג בבית משותף בו רוב הדיירים אינם מקפידים על הלכות שמיטה ומעונינים להמשיך ולטפל בגינה המשותפת בשנת השמיטה כדרך שטיפלו בה בשנים קודמות. דהיינו הגנן, לו ועד הבית משלם שכר, ימשיך לכסח את הדשא, ימשיך לשתול פרחים או עצים כשימצא לנכון, ימשיך לגזום עצים וכד'.
מהיכרותי את השכנים סביר להניח כי דרישה מצד המיעוט הקטן להפסיק כמעט לחלוטין את עבודות הגינון תיתקל בסירוב מאחר ומדובר ביהודים שטיפוח הגינות בארץ ישראל חשוב להם ביותר. כמובן שיחסי שכנות טובה חשובים והייתי מעוניין עד כמה שפחות ליצור חיכוכים בבניין המשותף. שמעתי על עצה לפיה עלי להפקיר את חלקי בגינה המשותפת.
 

תשובה
 
גם בבית משותף יש להבטיח, כי הטיפול בגינה יעשה ע"פ ההלכה (אין להשתמש בהיתר המכירה לעניין גינות נוי).
אסור להשתתף בהוצאות, כל עוד לא הובטח עניין זה1, ואין הבדל בין דמי-וועד שכבר שולמו או שישולמו בעתיד.
במקרה שאי-התשלום יגרור אחריו תביעה למשפט2 או סכסוכים בין השכנים3, יש לשלם את מסי וועד-הבית4.
כדאי להודיע לוועד-הבית, כי מבחינתך אין צריך לטפל בגינה טיפולים שאסורים לפי ההלכה, ותשלומיך הם עבור שאר ההוצאות והטיפולים המותרים.
 
מכיוון שלהרבה שיטות חל על בעלי שדה עדיין חיוב "שביתת שדותיהם" גם כאשר אחרים עושים את המלאכה5, רצוי להפקיר את חלקך בגינה המשותפת6.
 

________________________________________
 
1  מפני שהעבודות ייעשו גם בשליחותך ועבורך, ועוד, שאסור לסייע בידי עוברי עבירה.
2  שהרי אם התשלום כפוי ע"פ חוק, אי-אפשר להתחמק ממנו, וזה דומה לשאר מיסים שמשלמים, אף-על-פי שלעיתים משתמשים בהם לדברים אסורים, ועוד שמשלם כדי להינצל מן המשפט ולא כדי לסייע.
3  מפני "דרכי שלום", ועוד שהגינון יעשה בין כך ובין כך (הגרש"ז אויערבך).
4  כיון שהכסף שכבר שולם, הוא בחזקת פיקדון אצל הוועד, וכל מה שיעשו בו הוא בשליחות המשלמים.
5  עיין במאמר "שמיטה" של הרב ירוחם פישל אדלר בספר "בשעריך ירושלים" (אוצר הפוסקים, תשנ"ד) שמביא דעות שונות בזה.
6  עיין במאמר המוזכר בהערה הקודמת הדן בזה באריכות ומסיק: כדי לצאת מפקפוקים וחששות שונים, יעשה כך: בתחילה יפקיר את שכבת העפר העליונה של חלקו בגינה, אך מאחר שיש פקפוקים בהפקר זה, שוב יפקיר את כל חלקו בגינה בהפקר למשך שנת השמיטה, ומכיון שיש מערערים על הפקר לזמן, שוב יפקירנה הפקר גמור ויתנה שמשייר לעצמו זכות באוויר הגינה.
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.