English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת צו

שו"ת במראה הבזקנובה סקוטיה, קנדה            Nova Scotia, Canada
 אדר תשס"ד
 
 חלב בפסח מבהמה שהאכילוה חמץ

  
 שאלה
 האם מותר להשתמש בפסח בחלב של בהמות שאכלו חמץ? האם אנו חייבים לקנות את כל החלב לפני החג, כי אז החמץ יתבטל? אין כל אפשרות במקומנו להשיג חלב מפרות שאכלו רק מאכלים שאינם חמץ.
  
 תשובה
 לכתחילה יש להשתמש בפסח בחלב של בהמה שניזונה מאוכל שאיננו חמץ1.
 במקומכם, שאין אפשרות כזו, מותר2 לצרוך חלב גם מפרות שלא הקפידו3 שכל מאכלן יהיה מדברים שאינם חמץ4.
 מובן שכל זה במקום שאין חשש שעירבו בחלב חמץ.
  
 __________________________
 
 1 עבודה זרה (מט ע"א), שם מבואר שבהמה שניזונה מצמחים של עבודה זרה בשרה וחלבה נאסרים באכילה, שהרי זו הנאה מאיסורי הנאה (כמו חמץ בפסח). אמנם, אם בהמה זו אכלה גם דברים אחרים בשרה וחלבה מותרים בהנאה, מדין "זה וזה גורם" – כך פסקו המחבר (שו"ע יו"ד סי' קמב סע' א), הרמ"א (שם סי' ס סע' א), הש"ך (שם ס"ק ה) וה"פרי מגדים" שם.
 2 כיוון שברור שהבהמות אכלו גם דברים שאינם חמץ, וגם הגרעינים ששרו אותם במים לא ברור שכולם נתחמצו.
 3 גם אם יש חשש רחוק שכל המאכלים שאכלו היו חמץ, ניתן בדיעבד לסמוך על דעת ה"שערי תשובה" (שו"ע או"ח סי' תמח ס"ק יז), שהתיר לצרוך חלב של בהמת נוכרי שהאכילה רק חמץ בפסח, כיוון שלגבי הנוכרי החמץ איננו איסור הנאה.
 4 עיין עוד ב"אגרות משה" (או"ח א סי' קמז), שהאריך לדון בנושא זה והתיר.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.