English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת צו

שו"ת במראה הבזקנובסקושה, קנדה Novascotia, Canada
אדר תשס"ד

חלב בפסח מבהמה שהאכילוה חמץ

שאלה:

האם מותר להשתמש בפסח בחלב של בהמות שאכלו חמץ? האם אנו חייבים לקנות את כל החלב לפני החג, כי אז החמץ יתבטל? אין כל אפשרות במקומנו להשיג חלב מפרות שאכלו רק מאכלים שאינם חמץ.

תשובה:
לכתחילה יש להשתמש בפסח בחלב של בהמה שניזונה מאוכל שאיננו חמץ[1].
במקומכם שאין אפשרות כזו מותר[2] לצרוך חלב גם מפרות שלא הקפידו[3] שכל מאכלן יהיה מדברים שאינם חמץ[4].
כמובן שכל זה במקום שאין חשש שערבו בחלב חמץ.


--------------------------------------------------------------------------------

1 עבודה זרה (מט ע"א) שם מבואר שבהמה שניזונה מצמחים של עבודה זרה בשרה וחלבה נאסרים באכילה שהרי זו הנאה מאיסורי הנאה. אומנם אם בהמה זו אכלה גם דברים אחרים הרי שבשרה וחלבה מותרים בהנאה מדין "זה וזה גורם" כך פסקו המחבר (שו"ע יו"דסי' קמב סע' א, ורמ"א (שם סי' ס סע' א), הש"ך (שם ס"ק ה) וב"פרי מגדים" שם.
2 כיון שברור שהבהמות אכלו גם דברים שאינם חמץ, וגם הגרעינים ששרו אותם במים לא ברור שכולם נתחמצו.
3 גם אם יש חשש רחוק שכל המאכלים שאכלו היו חמץ, ניתן בדיעבד לסמוך על דעת "שערי תשובה" (שו"ע יו"ד סי' תמח ס"ק יז) שהתיר לצרוך חלב של בהמת נכרי שהאכילה רק חמץ בפסח מכיון שלגבי הנכרי החמץ איננו איסור הנאה.
4 עיין עוד "אגרות משה" (או"ח ח"א סי' קמז) שהאריך לדון ולהתיר בנושא זה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.