English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת שמיני

שו"ת במראה הבזקסן חוסה, קוסטה ריקה San Jose, Costa Rica
מרחשוון, תש"ן

דינו של המסרב להופיע לדין תורה.

שאלה

מה דינו של אדם אשר נתבע לדין תורה ומסרב להופיע אליו?


תשובה
אדם הנתבע לדין ע"י בי"ד המוסמך לכך ע"פ דין תורה ומסרב באופן שיוכר על פי דין תורה כסרבן[1], דינו שמנדים אותו[2]. ויש מקרים, שאף כותבים שטר על זה (כתב סרבנות). מטרת נידוי זה אינו לעונש, אלא כאמצעי לכפות על אותו אדם לבוא לדין, ונראה שאין להטילו כאשר יש ספק ביעילותו[3].
בשם הראשונים כתבו, שבי"ד יכולים לכוף גם באמצעים אחרים העומדים לרשותם[4].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] עיין בהרחבה שו"ע חו"מ, סימן י"א, ובנושאי כלים שם.
[2] שו"ע חו"מ, סימן י"א, סעיף א', ובנוסח הנידוי ותוכנו עיין בטור ובבית יוסף חו"מ, סימן צ"ח.
[3] ע"פ כסף הקדשים, סימן כ"ו, סעיף ב'. ובפרט הדברים אמורים בחשש שיעברו אנשים על הלכות נידוי.
[4] רבינו ירוחם, מישרים, חלק י"ב בשם הרשב"א.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.