English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת אחרי מות-קדושים

שו"ת במראה הבזקסאן חוזה, קוסטה ריקה San Jose, CostaRica
שבט ה'תשנ"ו

גיור בני משפחה שבטעות חיו כיהודים ועכשיו נתבררה להם טעותם.

שאלה

לקהילתנו הגיעה משפחה ממדינה אחרת בדרום אמריקה. לאם המשפחה תעודת גיור מבית דין בהנהגת רבאי רפורמי ועל התעודה חתומים כבית דין הרבאי, אשתו ואדם נוסף. האב יהודי. לזוג ילד אחד והאם בחודש הששי להריונה.
באותה מדינה המשפחה נחשבה כמשפחה יהודית לבן ערכו טקס ברית מילה וכן טקס בר מצוה והוא מסתובב עם כיפה על ראשו, דובר עברית, מקפיד על קיום מצוות יותר מהוריו ובטוח בזהותו היהודית הכשרה למהדרין.
הקהילה בקוסטה ריקה מקבלת לשורותיה רק מי שנתגייר כדת וכדין לכן במצב זה איננו יכולים לקבלם כחברים בקהילה ואין לנו רשות לקבל את הילד לבית-הספר היהודי. הם מוכנים לעשות הכל כדי להתקבל כיהודים בתוך עם ישראל.
מה עלינו לעשות בנדון כדי לפתור את הבעיה בהקדם האפשרי?

תשובה
בהתאם לנתונים בשאלה, שגיור האם נערך על-ידי רב רפורמי, הרי ברור, כי אין כאן משום גרות כלל וכלל[1], וכי אין לחשוש לה אפילו לחומרא[2]. לפיכך בני משפחה זו (למעט האב) צריכים לעבור תהליך גיור על-פי ההלכה.
מכיון שהמשפחה כבר נוהגת כיהודים והבן אף מקפיד בכך יותר מסביבתו הקרובה, מצוה לקרבם[3]. יש להסביר להם בדרכי נועם את הבעיתיות של "גיורם" שהיה שלא על-פי ההלכה, ולדאוג לכך שיפתחו בתהליך למידה - בכוונה לשמור ולעשות - של עיקרי האמונה וקיום המצוות[4]. אם אכן יסכימו לכך ויפתחו מיד בתהליך זה, אפשר לקבל את הבן לבית-הספר לשנת-הלימודים הקרובה[5].


לאחר סיום הלימודים, לקראת הגיור, יהיה צורך במעשים הבאים:
1. ימולו את הבן בהטפת דם-ברית בלא ברכה[6]. בשעת דחק גדול ניתן לסמוך על פסקו של ה"אגרות משה" ולוותר עליה[7].
2. האם והבן יטבלו במקוה לגרות, לפני בית-דין כשר, ויברכו על הטבילה[8].
3. באותו המעמד גם יקבלו עליהם עול מצוות[9].
4. על האב לקדש את אשתו (מחדש)[10], לכתוב לה כתובה ולהכניסה לחופה[11].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] שו"ת "אגרות משה" (יורה דעה ח"א סי' קס).
[2] שו"ת "אגרות משה" (אבן העזר ח"ג סי' ג) ו"במראה הבזק" (ח"א תשובה פד, כד במהדורה הראשונה).
[3] עיין "במראה הבזק" (ח"ב עמ' 107) ובמראה המקומות שם, הערה 2.
[4] שו"ע יורה דעה (סי' רסח סע' ב).
[5] שו"ת "אגרות משה" (יורה דעה ח"ג סי' עז אות ב).
[6] שו"ע יורה דעה (סי' רסח סעיף א).
[7] שו"ת "אגרות משה" (יורה דעה ח"ג סי' קה).
[8] שו"ת "אגרות משה" (יורה דעה ח"ב סי' קכג).
[9] שו"ע יורה דעה (סי' רסח סעיף ב).
[10]מכיוון שהאשה מעוברת, אין צורך בג' חודשי הבחנה.
[11]שו"ע יורה דעה (סי' רסט סעיף ט), "פתחי תשובה" (ס"ק ג)

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.