English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזקפריז, צרפת Paris, France
תמוז, ה'תשנ"ה

תפילין שנכתבו על-פי נוסח אחד, הנחתן על ידי בן עדה אחרת

שאלה

במשפחה בה האב ממוצא ספרדי והאם ממוצא אשכנזי האם רשאים ההורים לקנות לבנם לקראת בר המצוה תפילין ע"פ נוסח אשכנז?
האם אשכנזי יכול להניח תפילין שנכתבו ויוצרו על פי מסורת ספרדית, וכן להיפך?

תשובה
כשאיש ואישה מעדות שונות נישאים, יש לקבוע את מנהגי המשפחה החדשה על-פי מסורת משפחת האיש[1].
על כן, לכתחילה יהדר כל אחד להניח תפילין העשויות כמסורת אביו, גם כשאמו באה מעדה אחרת.
ברם, בדיעבד מותר לאשכנזי להשתמש בתפילין העשויות לפי המסורת הספרדית[2], ויש שחידשו, שאם כבר מצויות ברשותו תפילין כאלה, הרי הוא יכול להניחן לכתחילה[3], וכן להיפך - מותר לספרדי להשתמש בתפילין שבהן הכתב הוא על-פי המסורת האשכנזית; אך במקרה זה עליו לברר שהרווח שבסוף פרשת "שמע" איננו על-פי חידושו של הט"ז[4], וכפי שנוהגים לעשות הרבה סופרים אשכנזים[5]. ספרדי שיכול להשיג רק תפילין שנכתבו על-פי חידוש הט"ז, יניחן בלא ברכה[6].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] שו"ת "אגרות משה" (אורח חיים ח"א סי' קנח). 
[2] שו"ת "יחוה דעת" (ח"ב סי' ג), שו"ת "יביע אומר" (ח"ב חלק יורה דעה סי' כ), שו"ת "ציץ אליעזר" (חלק יורה דעה סי' ג).
[3] "ציץ אליעזר" (שם אות ו).
[4] כמובא בשו"ע אורח חיים (סי' לב ס"ק כו).
[5] שו"ת "יחוה דעת" (ח"ד סי' ד), שהרי תפילין כאלה הן פסולות, לדעת המחבר (שו"ע אורח חיים סי' לב סעיף לו), "בית יוסף" (טור יורה דעה סי' רפח).
[6] אל לו לברך מחשש ברכה לבטלה; אבל ודאי שעדיף להניח תפילין כאלה, כדי לצאת לפחות ידי שיטת הט"ז כמשמעות הרא"ש (בהל' ס"ת סי' יג), שלזה הסכימו הגר"א (שם בסעיף לו, בס"ק פג לפי מספור הוצ' מכון ירושלים), "ערוך השלחן" (שם ס"ק ס"ג), ועוד הרבה אחרונים.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.