English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת וארא

עוד על גרים בימינו, שרות בצבא ישראל ויוחסין (חלק ד')

הרב יוסף כרמל, ראש כולל 'ארץ חמדה'

שאלת שרותם של חיילים לא מיוחסים, בצבאו של דוד המלך בפרט ובצבא הישראלי בכלל נדונה בדברינו לפרשיות ויגש, ויחי ושמות.  מסקנתנו הייתה כי אין ספק כי גם בני נכר שרתו בצבא דוד וחלק מהם התגיירו בהמשך, כגרי צדק.

ננסה לבחון סוגיא זו מול מקורות נוספים בדברי חז"ל.

בסוגיא במסכת יבמות מצינו: "ת"ר: אין מקבלין גרים לימות המשיח; כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה. א"ר אליעזר, מאי קרא? הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס מֵאוֹתִי מִי גָר אִתָּךְ עָלַיִךְ יִפּוֹל ( [רק] מי שנעשו גרים אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך - רש"י) (ישעיה נ"ד טו) אבל אידך (אבל כאלה שרוצים להצטרף לעם ישראל רק בזמן שזה כדאי) לא!" (דף כד ע"ב).

גם הרמב"ם פסק כך להלכה: "לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד שמא מן הפחד חזרו, ובימי שלמה שמא בשביל המלכות והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק, ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכל מקום ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם" (הלכות איסורי ביאה פ"יג ה"טו).

מקור נוסף העוסק בשאלה זו, מתייחס למה שקרה אחרי שדוד המלך נענה על פי ציווי הקב"ה, לבקשתם של הגבעונים, לנקמה במשפחת שאול והוקיע שבעה צאצאים של שאול במשך חצי שנה.

הגמרא במסכת יבמות (דף עט ע"א) מקשה: "והא כתיב: "לא יומתו אבות על בנים..." ! אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא. "ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה לילה", והא כתיב: "לא תלין נבלתו על העץ"! (דברים פרק כ"א כג), אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא, שהיו עוברים ושבים אומרים: מה טיבן של אלו? הללו בני מלכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים, אמרו: אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו, ומה בני מלכים כך, בני הדיוטות על אחת כמה וכמה! ומה גרים גרורים כך, ישראל על אחת כמה וכמה! מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף [גרים]".

ההסבר הוא פשוט. היו גרים שבימי דוד הצטרפו אל צבאו של דוד, או אל עם ישראל, מתוך הערצה לאישיותו של דוד ולמידותיו התרומיות, או מתוך הערצה לרמה המוסרית הגבוהה של צבא ישראל ועם ישראל. אנשים כאלה התקבלו בברכה גם לצבא וגם להליך של גרות. אנשים אחרים שרצו להצטרף אל עם ישראל, רק כדי ליהנות ממצבו הכלכלי או בגלל סיבות אחרות, שלא לשם שמים, גם אם התגיירו בפני הדיוטות (גיור שתופס), בית הדין התייחס אליהם בחשדנות.

גם בימינו, נקבל בזרועות פתוחות, לא יהודים המצטרפים לצבא הגנה לישראל, הרוצים להיות שותפים במפעל האלוקי של חזרת עם ישראל לארצו. נקבל בחום גרים, הרוצים להצטרף לעם ישראל מכל הבחינות, ומוכנים גם למסור את נפשם על הגנת העם והארץ.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה 

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.