English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת משפטים

שו"ת במראה הבזקפראג, צ'כיה Prague, Czech Republic
טבת, ה'תשנ"ח

לשון הרע על אינו יהודי

שאלה:

האם מותר לספר או לשמוע לשון הרע על גוי? האם יש הבדל בין אם הסיפור הוא לגוי על גוי לגוי על יהודי או ליהודי על גוי?

תשובה:
בכל מקרה אין לספר או לשמוע לשון הרע לא על גוי[1] ולא לגוי[2].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] מדרש רבה דברים (פ' כי תצא פרשה ו פיסקא ט) "תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי" אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שאינו בן אומתך, סוף בבן אומתך תתן דופי".
וכתב רד"ל (שם אות כט) שאסור לספר לשון הרע על גוי. ומה שכתב רמב"ם שאסור לספר בשבח עובדי עבודה זרה (הל' עבודת כוכבים פ"י ה"ד), איננו מתיר לספר עליהם לשון הרע, וקל וחומר לא על מי שאינו עובד ע"ז. ואף על פי שיש מי שכתב, שאין זה איסור גמור ("זרע חיים" ע' שצב, ח"א כלל ח סע' ה) יש לחשוש לדעת האוסרים.
[2] המספר לגוי. בין המספר לו לשון הרע על יהודי ובין אם מספר על גוי, עובר גם על איסור חילול השם וכתב ה"חפץ חיים" בספרו (כלל ח אות יב) שגדול עוונו מנשא ח"ו.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.