English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת תצוה

שות במראה הבזק

בדיני אונאה(מתוך ח"ה)
חיפה, ישראל Haifa, Israel
כסלו תשס"א

בדיני אונאה

שאלה
ידוע הכלל היסודי של דיני "שתות" באונאה. האם המחיר נקבע לפי העלות או לפי מחיר השוק?
כאשר יבואן מייבא מוצר בעלות כוללת (מחיר המוצר + עלויות יבוא) של 50 ש"ח.
מחיר השוק של המוצר הינו 100 ש"ח האם היבואן יכול למכור ב - 100 ש"ח?
או שנאמר שעליך למכור במחיר עלות + שתות?
אם נחדד זאת: מה היחס בין "מחיר השוק" למחיר המכירה של המוכר הספציפי?
כיצד גורם המס נכנס בחשוב הרווח?


תשובה
שיעור האונאה נקבע לפי "מחיר השוק". אדם המרוויח רווח גדול כאשר הוא מוכר במחיר השוק, אינו עובר על איסור אונאה1. וישנן הגבלות על הרווח במוצרים מסוימים, אבל אלה אינן שייכות לאיסור אונאה2.
ה"שער" כולל את כל עלות הסחורה, לרבות המסים, שכן המסים הם קבועים ומוטלים על כל הסוחרים שבשוק3

_________________________________________________


1 הבסיס לדיני אונאה הוא שלחפץ יש "שווי", כפי שפותח מרן בשו"ע חושן משפט (סי' רכז סעיף ב) "הרי שמכר שווה שש בחמש" וכו'. השווי הוא דבר שנקבע לפי מחיר השוק ולא לפי הוצאותיו של המוכר ברכישתו או ביצירתו של החפץ הנמכר. דבר זה מוכח מדין חזרת אונאה, (סעיף ז') "עד כדי שיראה לתגר או לקרובו", שכן אם האונאה תשתנה ממוכר למוכר לפי השקעותיו ורווחיו, לא יוכל תגר אחר לגלות ללוקח שהתאנה.

2 שו"ע חושן משפט (סי' רלא סעיף כ), ועיין גם ב"פתחי חושן" (הל' אונאה פרק יד סעיף יא).

3 בס' "פתחי חושן" (הל' אונאה פרט יא סוף הערה טו) המחבר דן בשאלה, אם תהיה אונאה כאשר הרוויח למעלה משתות על-ידי שמוכר עבר על החוק ולא שילם את המס למדינה, ונוטה לומר שאף על פי כן המחיר של החפץ הוא יחד עם המס המוטל עליו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.