English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת שלח

"שו"ת במראה הבזק"קיטו, אקוודור Quito, Ecuador
אייר, ה'תשנ"ה

הוצאת מזוזות מבית שכור שלא ידוע מי יהיו שוכריו בעתיד

שאלה

אנו גרים בדירה שכורה השייכת ליהודי שגר באופן קבוע בעיר אחרת. לקראת חזרתנו ארצה אנו מתלבטים מה לעשות בענין המזוזות המהודרות שאנו קבענו בפתחי הדירה. יש חשש רציני שהשוכרים הבאים לא יהיו כלל יהודים. האם אנו חייבים להשאיר את המזוזות במקומן?

תשובה
השוכר בית מחברו, הרי הוא חייב לקבוע בה מזוזה, וכשיצא, לא יטלנה בידו. ואם שכר הבית מעובד כוכבים, או שהשכירו לעובד כוכבים, נוטלה ויוצא[1]. ועל-כן, במקרה שהבית שייך ליהודי, מותר להוציא את המזוזות רק כשידוע, שיכנס גוי אחריו.
כאשר אין השוכר היוצא יודע, ימנה שליח שיוציא את המזוזות לפני כניסת גוי לדירה.
אם השוכר מקפיד על מעותיהן[2], צריך בעל הבית היהודי לשלם את מחיר המזוזות לשוכר שקבען, אך אי-אפשר לתבעו לדין על כך[3].
מותר להחליף את המזוזות ה"מהודרות" במזוזות "כשרות", וליטול את המהודרות[4].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] על-פי שו"ע (יורה דעה סי' רצא סעיף ב), והטעם הדבר שלא יוציא - משום חשש סכנה שימותו בניו ("ספר חסידים" על-פי בבא מציעא קב ע"א).
[2] רמ"א (שם).
[3]  "באר הגולה" (שם אות ו).
לדעת הרב דב ליאור - רבה של קרית ארבע-חברון יש מקום לסמוך על דעת רב האי גאון (המובאת בחידושי הריטב"א לבבא מציעא קב ע"א) ושהובאה גם בשו"ת "משיב דבר" לנצי"ב (ח"ב סי' פב) שמותר ליטול המזוזות, אם צריך להן למקום אחר ואין בעל-הבית מוכן לשלם את מחירן, וכן על הדעה המובאת בחידושי ריטב"א (שם) שמותר לשוכר היוצא ליטול דמים, אף-על-פי שאינו צריך למזוזות למקום אחר, אם אין בעל-הבית מוכן לשלם, כי כיום מחיר המזוזות גבוה.
[4]  "דעת קדושים" (שם ס"ק א).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.