English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת דברים

"שו"ת במראה הבזק"



אוסלו, נורווגיה Oslo, Norway
תשרי, תשס"ב

תחילת צום תשעה-באב בארצות הצפון כאשר מתפללים ערבית של מוצאי-שבת
לאחר פלג המנחה

שאלה:

בכל חודשי הקיץ מתפללים באוסלו ערבית של מוצאי-שבת אחרי פלג המנחה בשבת אחר-הצהריים ומבדילים על הכוס, כמוזכר בשו"ע או"ח רצג, ג לגבי המחשיך על התחום, ומיד מזכירים לציבור שאסור לעשות מלאכה עד שעה כך וכך ונפרדים זה מזה בברכת "שבת שלום" (אם לא כן היה המנין מתבטל היות והזמן שהשבת יוצאת בחודשים אלה נע בין השעה 2200 ו – 0100 בתפילת ערבית אומרים "אתה חוננתנו" כמו במחוצאי שבת וכשחל ראש חודש ביום א, אומרים גם "יעלה ויבא". מה הדין כשראש חודש חל בשבת, מה יגיד בתפילת ערבית האם יזכירו אותו על ידי אמירת "יעלה ויבא" שנאמרת בעצם מבעוד יום?
מה הדין כשחל תשעה באב ביום ראשון, ממתי יש להימנע מאכילה?

תשובה:
א. דין תפילת ערבית הוא לפי היום שאליו התפילה שייכת, גם כאשר מקדימים להתפלל אותה ביום שלפניו מפלג המנחה ואילך. לכן אין לומר "יעלה ויבוא" בערבית של מוצאי-שבת כשחל ראש-חודש בשבת, גם כשמקדימים להתפלל ערבית מפלג המנחה, ודיני השבת ממשיכים לחול[i].
ב. נראה שבמוצאי - שבת שחל בהם ט' באב יש להימנע מאכילה[ii] אחרי אמירת "אתה חוננתנו" שבתפילת ערבית.


--------------------------------------------------------------------------------

[i] כשם שאינו צריך להזכיר את השבת בתפילתו, כיון שלענין זמני התפילה נסתיים פרק הזמן ששייך לתפילת השבת.
[ii] על-פי דברי השו"ע (או"ח סי' תקנו). אף ששם רק נאמר שהצום מתחיל בהבדלה על הכוס, ולכן מבדילים במוצאי הצום. לא מצאנו מקור לכך שיש לחלק בין ההבדלה שבתפילה להבדלה שעל הכוס.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.