English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת ויקרא

מזוזה למרפסת מקורה

שו"ת "במראה הבזק(מתוך ח"ג)

ישראל              Israel

תמוז תשנ"ד

מזוזה למרפסת מקורה     

שאלה

עם הרחבת הבתים בקיבוץ הוסיפו מרפסת מקורה כמעט לרוחב כל הבית לכל חבר. אין דלת כניסה ואפילו לא 'פתח' כניסה. אבל יש עמודים צרים שהוצבו לתמיכה בגג.

האם העמודים במצב כזה מהווים צורת פתח לעניין חיוב מזוזה?

 

תשובה

על-פי ההבהרות שניתנו בעל-פה, עולה שאין חובת מזוזה בכניסה לשטח הסככה (המרפסת המקורה), משום שמדובר באכסדרה אשר אין בה צורת-פתח, ומשום שבשתי הפאות התוחמות את הכניסה יש רק מחיצות (באחד הצדדים - כותל חבית) ללא שום מבנה של עמוד / מזוזה, ואלו העמוד האמצעי (העומד באמצע רוחב הכניסה) אינו עשוי אלא ליצב את עמוד השלד המאוזן, המונח מן הקצה אל הקצה ומחזיק את תיקרת הסככה1.

 

_______________________________________________

 

[1]   מנחות לג ע"ב בעניין אכסדרה, רמב"ם (הל' מזוזה פ"ו הל' ג), טור שו"ע (יו"ד סי' רפו, ו), וראה עוד שו"ת "יביע אומר" (ח"ד יו"ד סי' כג).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.