English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת בהר

שו"ת במראה הבזק: מילה לשם גירות לתינוק שאביו יהודי ואמו נכרית ואינה בהליכי גיור(מתוך ח"ג) 

 טריאסט, איטליה                                            Trieste, Italy

אדר תשנ"ג

 שאלה

כיצד לנהוג במקרה ואבא יהודי מבקש למול בנו מאמא גויה ונראה שהוא מוכן לחנכו בבית-ספר יהודי. בשו"ע רס"ו סעי' יג קצת משמע שכן מלין אותו שלא בשבת?!

 תשובה

ישראל שנשא גויה, בנו אינו נימול אף בחול1, וכל עוד אין האם הגויה בהליכי גיור, אין למול את הבן אף לשם גירות, כי בגירות כזו ברור שלא יהיה בה חינוך יהודי וקבלת עול מצוות2.

וראה בתשובתנו בשו"ת "במראה הבזק" חלק א' תשובה עו ובהערה 2 שם. (מצ"ב למטה)

_______________________________________

1 פרישה יו"ד רס"ו ס"ק ל.

2 ועיין עוד בשו"ת "זכר יצחק" (סי' ב) ובשו"ת "שרידי אש" (חלק ב' סי' צה); ודלא כר' צבי הירש קלישר המובא בשו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר (סי' רכט) ושו"ת "בית יצחק" (חלק אבן העזר סי' כט) שרצו להתיר למולו כדי לקרבו למצוות, והמציאות מוכיחה שכל עוד שהאם גויה, לא יגיע לקיום מצוות.


(מתוך ח"א) 
 

קיטו, אקוואדור                                     Quito, Ecuador

אב, תש"ן

 קטן שאביו יהודי ואימו נוצריה (ואינה רוצה להתגייר) – גיורו, קבלתו לבי"ס יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים

 שאלה
בא לפני זוג צעיר מעירנו עם בקשה ושאלה כדלהלן: האם ניתן לגייר בנם? והנה הפרטים: האבא יהודי לכל דבר, בני בנים של יהודים, האישה נוצרית לכל דבר ואין ברצונה להתגייר, אדרבא, היא "מרגישה בבית" באמונתם, רק שהסכימה לנהל "בית יהודי" למען "שלום בית" וגם לתת לבנם "חינוך יהודי". ובכן האבא שואל אם יש לגייר בנו כדי שיוכל להשתלב בקהילה היהודית ולקבל חינוך לקראת הבר מצווה בעוד עשור שנים.

א. מה להשיב להורים לגבי גיור בנם?

ב. האם לקבל את הילד לשיעורים של הנוער בקהילה בלא גיור?

ג. האם לעודד את האישה להשתתף בשיעורים לנשים הנערכים כאן בכל ראש חודש?

 תשובה
גיור איננו מעשה שמטרתו לאפשר שילוב בחיי הקהילה (ועריכת בר מצווה) בלבד, אלא הוא חייב להיות כרוך בקבלת עול מצוות1. לפיכך, אם המצב בבית המדובר הוא שאין מקיימים בו מצוות בכלל ואין חינוך לכך2. אזי אין כל אפשרות בשלב הזה לגיור הילד. משום שלא נראה שיקיים מצוות לאחר מכן, וייתכן שאף יתנגד לכך, אם ילך בדרכה של אימו3. במקרה כזה גם נראה שאין לצרף את הילד לשיעורי הנוער בקהילה, משום שאין לאותה משפחה שום מגמה בכיוון של קיום תורה ומצוות, ואע"פ שכל אנשי הקהילה במצב דומה, מ"מ הדבר יתפרש כהכרה ביהדותו על סמך אביו היהודי, וזה מוביל לנישואי תערובת ולהקלת ראש בכל הענין. ואולם ניתן (ואולי אף רצוי), ללמדו באופן פרטי. לגבי האישה, יש מקום לעודד השתתפותה בשיעור חודשי לנשים, אם יש סיכוי שזה יוביל אותה לחיק היהדות, אבל אם היא מצהירה מראש שאין לה בה עניין, והיא לעצמה נשארת בדתה הנוצרית – אין לצרפה לשיעור, שהרי ייחודו כשיעור לקהילה היהודית.
_______________________________________

1 שו"ע יו"ד, סי' רס"ח, סעיף ג'.

2 וזה לא יכול להיות אחרת כשהאב נשוי לאישה נוצרייה.

3 ואף בדיעבד יש לדון עפ"י הסוגיה כתובות דף י"א, עמ' א', שהגיור אינו תופס.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

 
לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל,
 נלב"ע ו' באייר תשע"ג

 

לע"נ
יחזקאל צדיק ז"ל,
 נלב"ע יא' באייר תשע"ו

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.