English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת תזריע מצורע

שו"ת במראה הבזק: עולים מבריה"מ – נאמנותם על יהדותם(מתוך ח"א)

מלמו, שוודיה                                      Malmo, Sweden
שבט, תנש"א

שאלה
"יהודים" מבריה"מ שבאו לגור בשבדיה, איך אפשר לוודא שהם באמת יהודים ביחס לקבלת עליות בבית הכנסת ולמנות אותם במניין?

תשובה
כלל אמרו בפוסקים "מי שבא לפנינו ואמר ישראל אני – נאמן, ואין צריך להביא ראיה על כך"1.
מס' טעמים נאמרו בדין זה, ומהם:
א.   "רוב הבאים לפנינו בתורת יהדות – ישראלים הם"2. דהיינו, רוב הבאים לפנינו ואומרים שהם יהודים – הם באמת כאלה.
ויש שביארו טעם זה מכח חזקה. שכיוון שבא לפנינו ואומר שהוא יהודי – מסתמא נאמן, ויהודי הוא. שמי שהוא גוי – לא יאמר על עצמו שהוא יהודי3.
ב.   "מילתא דעבידא לאגלויי"4 שכל דבר שעשוי להיגלות בעתיד, יש בו תורת נאמנות. ודבר זה עשוי להתגלות על ידי שכניו, מכריו וכד'.
ועל כן במקרה שלנו – כל זמן שלא יצא ערעור על יהדותו, וכל עוד שלא מדובר במעשים המצריכים עדות אחרים על יהדותו, ומעיד על עצמו שהוא יהודי, ומפיק אמון בלב כל רואיו שאכן הוא כך אע"פ שלא יודע עברית, או לא נוהג מנהגי יהדות באופן מלא5 ומגיע לבית הכנסת, אפשר לצרפו למניין ולהעלותו לתורה וכד'6.
_________________
 1הר"ן, פסחים דף ג', ע"ב. רמב"ן ורשב"א, ד"ה מי שבא, תוס' יבמות דף מ"ז ע"א ד"ה במוחזק. וכן הובא באוצר הפוסקים, אבן העזר, סי' ב' סע' ג'.
2  יבמות דף מ"ז, תוס' הנ"ל. ועיין יש"ש. ויעוי' עוד בשו"ע יו"ד, סי' רס"ח, בש"ך ס"ק כ"א.
3  כן כתבו הטעם באגרות משה אבן העזר, חלק א', סי' ח'. ובפסקי דין רבניים חלק ט', עמ' 358, אות ח'. ואף במקום כגון כאן, שיש לומר שכיזב שהוא יהודי ע"מ שיוכל לצאת ביתר קלות מבריה"מ, ויוכל להיעזר במשרדי ההגירה שמטפלים ביהודים, מ"מ כשהגיע כבר לחו"ל – אין לו סיבה להתקרב אל הקהילה, ולבוא לבית הכנסת, אא"כ הוא יהודי, ואין לחשוד שהוא גוי שממשיך לשקר.
4  ריטב"א, ביבמות שם. ובנימוקי יוסף ט"ז ע"א בדפה"ר.
5  יעוי' חזון איש הלכות יבום, סי' קי"ז, סק"ח.
6  הערת מרן הגר"ש ישראלי: חקירה נוספת לא תזיק.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

רחל בת רבקה

נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' אייר תשע"ג

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.