English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת חיי שרה

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק ד' )
שיקגו, ארה"ב Chicago, U.S.A.                                           
אייר, ה'תשנ"ו
 
הדלקת נר שבת נוסף ע"י אשה ששכחה להדליק נרות שבת אחת
 
שאלה
אשה בקהילתי, אם למשפחה מרובת ילדים ב"ה מחמת טרדות ההכנות לשבת שכחה להדליק הנרות בזמן. בשבוע שאח"כ הוסיפה נר נוסף והדגישה שהיא עושה זאת בלא נדר. מה דינה לעניין השבתות הבאות, האם היא נכללת בכלל מי שקנסו אותו להדליק נר נוסף בכל שבת?
 
תשובה
אשה שהייתה טרודה מאוד (מסיבות מיוחדות) בהכנות לשבת, ולא הספיקה להדליק נרות שבת בזמן, הרי כיום, שהבית מואר באור חשמל, יש לה על מי לסמוך (1) כדי שלא תיחשב בכלל מי שקנסו אותו על זלזול בכבוד שבת (2).
____________________________________________________________________
 
(1) "ילקוט יוסף" (ח"ד הל' שבת א סי' רסג הל' כו) אפילו בסתם שכחה, מכיוון שיש אור חשמל בבית, וכן פסק ב"שמירת שבת כהלכתה" (ח"ב פרק מג סוף סע' ה) בצירוף סברה זו (שבימינו הבית בין כך מואר), שאם הייתה טרודה בטיפול בבן חולה, אינה צריכה להוסיף. אמנם הביא שם (בהע' ל) דעת שו"ת "מלמד להועיל" שכתב, דלפטור בלא כלום אי-אפשר, עי"ש.
(2) מקור ההלכה הוא בדברי מהרי"ל כפי שהובא ב"דרכי משה" (טור אורח חיים סי' רסג ס"ק א) "אשה ששכחה ולא הדליקה נר בשבת, שצריכה כל ימיה להוסיף על נר של מצוה יותר ממה שהייתה רגילה להדליק עד עתה"; וכן פסק רמ"א (שם בשו"ע סע' א). והסבירו אחרונים הטעם, כי קנסוה כדי שתהא זהירה בכבוד שבת, ועל כן, במקום אונס לא קנסוה. מדברי מהרי"ל הרוצה לחייבה גם בתענית ובווידוי (ורמ"א שם ב"דרכי משה" חולק עליו) משמע שמדובר בפשיעה ממש, אבל בכל אונס המראה שאין כאן משום זלזול בכבוד שבת, לא קנסו.
אמנם בעל ה"משנה ברורה" (שם) מביא כדוגמה לאונס, כגון שהייתה חבושה בבית-האסורים, שהוא אונס גמור, אך גם מהרי"ל דיבר על עוד סוגי אונס, עיי"ש. על כן הכריעו אחרונים, בצירוף הסברה שהבית היה מואר בין כך ובין כך, כמבואר בהערה 1. ומדברי בעל "אגרות משה" (יורה דעה ח"ג סי' יד ס"ק ו) אין להוכיח, מה דעתו בנדון דידן, כי אינו מפרט שם, באיזה מקרה מדובר, וכל העניין מובא שם כבדרך אגב.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.