English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת ויגש

שו"ת במראה הבזק: דרכים לכפיית הבעל ליתן גט, עריכת חוזה מחייב בנישואין(מתוך ח"א)


וינה, אוסטריה                                          Vienna, Austria

שבט, תש"ן

 

שאלה
האם מותר לפי ההלכה, לעשות חוזה בזמן הנישואין ולפיו בני הזוג יסכימו לתת גט אחד לשני, במידה שבית דין יפסוק כן. והאם אפשר גם להכניס סכום של קנס?

 

תשובה

א.  המקרים בהם פוסק בית דין מוסמך על כפיית הבעל למתן גט הם נדירים, בגלל החשש מ"גט מעושה"1.

ב.  אולם, גם במקרה שבית דין מוציא פסק דין מעין זה, כאן בארץ (ודומה שגם בחו"ל), אמצעי הכפייה היחיד הוא, פסק דין מאסר. וגם זה לא תמיד משפיע2. במקרים מסוימים, בית דין כאן הוציא פסק דין, המחייב את הציבור להתרחק, מהמסרב למלא פסק בית הדין. וזהו הנקרא הרחקה דר"ת3.

ג.   ניסוח חוזה טרם הנישואין שלפיו יהיה הבעל, במקרים שבית דין ימצא לראוי, מחויב במתן גט, הוצע ע"י מספר מחברים. אך הנוסחים השונים לא נמצאו ראויים לסמוך עליהם ולהוציאם, מספק היותם "גט מעושה"4. במקרה מעין זה, הרי הבעל ייתן את הגט מתוך אילוץ וכפייה. ולמרות שזה נובע מהתחייבותו, אין זה מספיק להיחשב כגט מרצונו, כיון שעכשיו אינו רוצה בכך. אי לזאת, אין בידינו שום נוסח חוזה שיפתור את הבעייה.

ד.קיימת רק הצעה, שאמנם אינה עונה על הבעייה באופן מלא, אבל יש לה סיכוי, שתצליח להניע את הבעל, לתת גט מתוך הסכמה. זהו נוסח חוזה, המחייב את הצד הנתבע, להופיע בפני בית דין מוסמך, שיוזמן אליו לדיון במתן הגט. בזה אין שום חשש של גט מעושה, כמובן, הואיל והתחייבותו אינה אלא להופיע לפני בית דין, אין בה התחייבות גם אם ייקבע שראוי למלא אחר קביעת בית הדין אפילו יש עליו חובה, מבחינת ההלכה, למתן גט. אכן, אין זו תרופה מלאה. ומכל מקום, כפי שמורה הנסיון, בית דין בהרבה מקרים, מצליח להשפיע על הבעל, לעשות כפי הדרכתו.
בזה קיימת גם הצעה ספציפית שפותרת את בעית האסמכתא: שני הצדדים כותבים שטרי חוב על סכום גדול, באופן סתמי. בנוסף לכך, כל אחד כותב שטר נפרד, שבו הוא דוחה את זמן פרעון החוב הסתמי, עד הזמן שיסכימו לקבוע5. ומצהיר, שהחוב יהיה מחול לגמרי, אם הזולת יופיע לפני בית דין מוסמך, לדון בסירובו לתת גט (או אצל האשה, לקבל גט)6

 

*    הערת מערכת: כיום (תש"ס) ישנו נוסח להסכם טרום נישואין שהתקבל להלכה ע"י מרן הגר"ש ישראלי, הנוסח הוצע ע"י הרב ויליג מישיבת רבי יצחק אלחנן (Y.U.) ישיבה יוניברסיטי, והסכימו לו הגרז"נ גולדברג, הרב צימבליסט אב"ד בת"א, הרב גדליה שוורץ אב"ד של הסתדרות הרבנים האורטודוקסים בארה"ב (R.C.A.) ועוד. נוסח זה מומלץ היום ע"י ה־R.C.A. לכל חבריו, שם.
____________________________

1    תוס' כתובת, דף ע', ע"א, ד"ה יוציא. ועיין עוד, שו"ע אבן העזר, סע' קנ"ד, ובמיוחד סעיף כ"א, ופתחי תשובה, ס"ק ז'.

2    קיים מסרב אחד בארץ, שיושב בכלא, כבר עשרים שנה.

3    כתוב במרדכי, כתובת פרק המדיר, אות ר"ד: "... מיהו, בכל הני דלא קתני כופין, אלא יוציא ויתן כתובה, לא כפינן, אלא בדברים בעלמא וכו'. אבל הר"מ הכהן אומר בשם ר"ת דנוכל לעשות, שנקבל עלינו גזירה, שלא לישא וליתן עימו עד שיקבל ליתן גט. אבל לנדות, לא וכו'". דין זה מובא בבית יוסף סימן קנ"ד (עמ' ע"ו דפי הטור אה"ע) ד"ה ור"ח כתב. ובשולחן ערוך אה"ע, סימן קנ"ד, סכ"א ברמ"א: "ומ"מ יכולים לגזור על כל ישראל, שלא לעשות לו שום טובה או לישא וליתן עימו". יש מקרה מפורסם בארץ של אדם ידוע, שנמצא כמה שנים תחת האילוץ הנ"ל, ומכל מקום לא נכנע.

4    אחת ההצעות מנוסחת על ידי הרב יהודה דיק (מופיע בספר יובל, להגאון הרב יוסף דוב סולובייצי'יק, חלק א', דף רי"ח) להכריח גט ע"י קנסות. אך גם זו נדחתה ע"י מרן הרב ישראלי. עיי"ש בשולי המאמר, ועיקר הדחייה, בגלל הבעיה של "גט מעושה". ועיין בשו"ע אבן העזר, סי' קל"ד, ס"ד ברמ"א. (מאוד קיצרנו כי הדברים כתובים וארוכים, והרוצה יעיין במקור הנ"ל).

5    אם העניין שמפניו חוששים הוא, שיגרש בגירושין אזרחיים ויסרב לגרש בגט כשר, ייקבע שזה הזמן שחייב להופיע לבית דין, או שהזמן יהיה באופן יותר כללי, כשיקבל הזמנה מבית הדין.

6    רעיון זה לקוח מהצעתו של הרב דיק הנ"ל. למרות שעיקר הצעתו אינה מקובלת לאילוץ מתן הגט, הרי נצרכת היא גם לפי הנוסח הניתן בזה, המחייב להופיע בפני בית הדין, בכדי להתגבר על בעיית האסמכתא. (שלכאורה התחייבו הצדדים לחוב גדול, רק בגלל שחשבו שזה לא יבוא לידי ביצוע). כדמפורש בשו"ע חושן משפט, סי' ר"ז, סעיף ט"ז.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.