English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת במדבר

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבת – חלק עשיריבמסגרת דיונו של הגראי"ה הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון למדינת ישראל, בסוגיית עבודת המשטרה בשבת ,במדינת היהודים מעלה הוא לדיון את הסברות הבאות : אמנם "קיים חשש שאם לא יהא טיפול במקרה כזה (גניבה בשבת) מטעם המשטרה יתרבו הגנבים בשבת קודש. וכבר הוזכר לעיל שגניבה ורציחה באים עכשיו כאחד…(ואמנם הרמב"ם התיר מטעם) שאם אתה מחמיר עליהם ימנעו מלבא פעם אחרת…ומכל מקום אין הענינים שוים לגמרי. ראשית, מפני שאין ברור כאן לגמרי שסתם גנבים הם מרצחים, שיש מהם הנמלטים מיד כשמרגישים בהם בני אדם. ושנית הואיל וכל ההיתר הוא מפני שאם לא נתיר תרבינה גנבות, הנה הרוב הגדול לצערנו לא מתחשבים עם הוראות הרבנות והם הרי ממילא לא ימנעו (מלהפעיל את המשטרה בשבת וחג כבימות החול), ואם כן לא ישמש האיסור (מטעם הרבנות על הפעלת המשטרה בימים אלה באופן הרגיל) לריבוי גנבות (כי בין כך לא ישמעו) ואיך נבוא להתיר משום חשש זה שתרבנה גניבות (הרי הן לא תרבנה בגלל שרוב השוטרים יעבדו כרגיל" (בצומת התורה והמדינה ח"ג ע' 13). סברתו השניה, המתוחכמת של הגראי"ה הרצוג איננה מקובלת בשום פנים ואופן על ידי  מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל מכמה וכמה טעמים עקרוניים. וז"ל "לענ"ד חשבון זה אין לו מקום בהלכה, שאם כן היה בזמננו צריך להשתנות גם העיקר  של ההיתר לחזור עם הנשק שהוא גם כן משום "נמצאת מכשילן לעתיד לבוא", כיון שהרבה מהצבור ואולי גם הרוב המצויים אצל נשק (אנשי כוחות הבטחון) אינם מקפידים ואינם חיים מפינו (שהרי אינם מגדירים עצמם כשומרי מצוות) ועל כן אותם לא נכשיל וממילא תעשה המלאכה על ידם" (עמוד הימיני סימן יז סע' ו ע' ריא). מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל טוען כי שיטת הגראי"ה הרצוג עלולה לחולל מהפכה רבתי לחומרא בהלכות שבת. לשיטתו לא נוכל לאפשר למילדת דתית לחזור הביתה בשבת לאחר סיום משמרתה בבית החולים, כי גם אם היא לא תסכים לעשות תורנויות בשבת, יש מספיק מילדות שלא אכפת להן מהלכות שבת והן אלה שיעבדו בשבתות וחגים. משמעות עקרון זה למעשה הוא חסימת כל עבודה הכרוכה בעבודה במשמרות בשבת וביום טוב, גם אם היא לצורך פיקוח נפש בפני הציבור הדתי!!! אין צורך להאריך בהסברים לאן מובילה דרך זו.
בשבוע הבא נמשיך להביא את נימוקיו העקרוניים של מו"ר כנגד שיטה זו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.