English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת תצוה

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק א' )
 
 
קאלי, קולומביה               Cali, Columbia
אדר, תש"ן
קריאת מגילה ברמקול.
 
שאלה
לקריאת המגילה בבית הכנסת בפורים. האם מותר, והאם ראוי, להשתמש במערכת הגברה לחזן. בלי המיקרופון יהיה קשה מאוד להשמיע לכולם מקרא מגילה, היות והאולם גדול.

תשובה
בדבר קריאת המגילה ברם-קול, סוברים רוב אחרוני זמננו[1], שראוי לחוש, שאין יוצאים בזה ידי חובה[2]. דהוי כמי ששומע מפי שאינו בר חיובא[3]. ולענין הוצאה ידי חובה, אין חילוק בין חובת קריאת מגילה לחובת תפילה. יש מקום לסברא ש"היושבים סמוך אל השליח ציבור, הקורא את המגילה דרך הרמקול, שאף בלעדי הרמקול, היו שומעים היטב את קריאת המגילה מפי הש"צ יוצאים ידי חובתם"[4].
 
 
הערה:
לא נגענו בתשובה זו בשימוש ברם-קול בשבת, שבזה יש בעייתיות נוספת. (אפילו לשימוש להשמעת נאום וכד' ולא רק להוצאת ציבור ידי חובתם בתפילה) ועיין בזה ביביע אומר חלק א' (או"ח), סי' י"ט. ובציץ אליעזר, ח"ד, סי' כ"ו, שהזכרנו לעיל. ולעומתם, במאמרו של הגר"ש ישראלי שו"ת "במראה הבזק" ח"א תשובה כז.
 
[1]  שו"ת יחווה דעת, ח"ג, סי' נ"ד. ציץ אליעזר, ח"ד סי' כ"ו. מנחת שלמה, להגרש"ז אויערבך, סי' ט'. אג"מ או"ח, ח"ב, סי' ק"ח. וכן באג"מ או"ח, ח"ד, סי' קכ"ו. ואף שבאג"מ, והחזו"א, שהעיד משמו במנחת שלמה שם, הביאו סברות להקל, אולם, קשה להתיר שהרי זה כשומע מרשמקול. ואף באג"מ לא רצה לסמוך על זה, למעשה, אפי' בשעת הדחק, ובמנחת שלמה וביחווה דעת הסיקו דאין יוצאים י"ח.
[2]  ועי' בציץ אליעזר שם, שכתב טעמים נוספים להחמיר.
[3]  כמשתמע מלשונו של הציץ אליעזר לעיל.
[4]  יחווה דעת שם.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.