English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת נשא

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק א' )
 
טריאסט, איטליה             Trieste, Italy
סיון, תש"ן
 
החתימה לברכת "ותערב" ברגלים ובמועדים.

שאלה:
ק"ק טריאסט עומדת להדפיס מחזור לראש השנה, לצורך פנימי, כפי מנהג אשכנזים, עם תרגום איטלקי. הנוסח המקובל כאן מלפני שנים הוא ע"פ מחזור ADLER שמודפס בניו-יארק, והוא לקוח מהוצאת לונדון.
שם בתפילת מוסף, בברכת רצה מופיעה תוספת של הקטע "ותערב לפניך..." עם חתימה: "ברוך... שאותך לבדך ביראה נעבוד".
האם מקובל להוסיף ברכה כזאת "בשם" בתוך ברכה, ולא נראה כמטבע שקבעו חז"ל בתוך העמידה, בחזרת הש"ץ, או שמא צריך להוציא החתימה מן הדפוס ולהשאיר את היתר?
 
תשובה:
ראשית, יש להבהיר שלאחר שהחזן חותם תפילת "ותערב" בברכת "אותך לבדך וכו'" — אומרים הציבור "מודים וכו'". (החתימה הרגילה, "המחזיר שכינתו לציון", המודפסת בסידור אחרי זה, היא לצורך המתפללים שמונה עשרה בלחש אשר אינם אומרים "ותערב" כלל).
ולגוף השאלה: נוסח החתימה ל"ותערב" — "בא"י שאותך לבדך ביראה נעבוד" — יסודה בהררי קודש[1], ונוהגת בהרבה קהילות אשכנז. לפיכך, אין מקום לשנות מהנוסח שהיה מקובל לפי עדותך בקהילה, שהשתמשה כל השנים במחזור הנזכר.
אמנם היה מקום להוסיף[2] בסידור את ההערה הבאה — שהועתקה כלשונה[3] מסידור הגר"א — ויהיה בכך תועלת למשתמשים במחזור החדש, בעת שהותם בקהילות אחרות. וזו לשון ההערה: "וע"פ מנהג הגר"א, מקדים הש"ץ את הפסוק "ושם נעבדך" ל"ותחזינה", ומסיים "בא"י המחזיר שכינתו לציון", כדי שלא לשנות מטבע הברכות דכל השנה. וכן נוהגין[4] בירושלים עיה"ק ובעוד קהילות"[5].
 


[1]  ירושלמי, יומא פרק ז', הלכה א'. ושם סוטה פרק ז', הלכה ו'. ומפורש בילקוט שמעוני, שמואל, רמז פ' אות ב', רש"י, יומא, דף ס"ח, ע"ב, וברכות י"א, ע"ב, רוקח שכ"ו בשם מדרש ויכולו.
[2]  על ידי כוכבון (*) בגוף התפילה המכוון להערה בשולי הדף.
[3]  ואף שמנהג הגר"א היה כדלקמן, בגוף התפילה הנוסח הוא: "שאותך לבדך ביראה נעבוד"!
[4]  וכן מעיד הגרי"מ טוקצ'ינסקי בלוח.
[5]  הערה: בדבר מה שכתוב במחזור שצולם על ידך, שאין אומרים "ותערב" בשבת, עיין במשנה ברורה, או"ח, סי' קכ"ח, ס"ק קס"ה, לענין נשיאות כפיים ויתכן וה"ה ל"ותערב" דהא בהא תליא.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.