English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת שלח

שינויים במנהג הפרשת מעשר כספים

שו"ת "במראה הבזק" 

(מתוך ח"ד)    
מקסיקו סיטי, מקסיקו                                             Mexico City, Mexico
                   
אלול ה'תשנ"ז

 

שינויים במנהג הפרשת מעשר כספים

שאלה

מי שנהג להפריש מעשר כספים בזמן שהמצב אפשר לו לעשות כך, אבל ירד מנכסיו או קשה לו מאד לעמוד בכך, וכשהתחיל בקיום המנהג היה בדעתו לנהוג כך כל עוד יהיה זה באפשרותו, אך לא התנה זאת בדיבור.

1.      האם יש צורך בהתרת נדרים במצב זה?

2.      האם אפשר להחשיב כמעשר את ההוצאות לחינוך הבנים מעל גיל שש ומה כלול בהוצאות אלה?

 

תשובה

מתן "מעשר-כספים" מוגדר כמנהג1. במקרה שחשב מראש לנהוג כמנהג זה כל עוד יהיה באפשרותו, הרי שברגע שאינו יכול, אינו חייב עוד בנתינה, ואינו צריך התרת נדרים2.

 

__________________________________________________________

 

1 ע' שו"ת "במראה הבזק" (ח"ג סי' קכח).

2 "ערוך השולחן" (יורה דעה סי' ריד סע' ג-ד, וראה גם בס' "מנחת שלמה" (סי' צא אות כ) שכתב לסמוך על מסירת מודעה שבערב ראש-השנה, לעניין מנהג טוב שנהג ג' פעמים.

 

 

 

 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

העלון מוקדש

לע"נ מרן הרב

שאול ישראלי זצ"ל

נשיא ומייסד 

"ארץ חמדה"

נלב"ע י"ט בסיון

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.