English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת חיי שרה

סידור הקברים בבית הקברות (גברים ונשים)

שו"ת "במראה הבזק(מתוך ח"א)

סן חוסה, קוסטה ריקה                     San Jose, Costa Rica

אדר, תש"ן

סידור הקברים בבית הקברות (גברים ונשים)

שאלה

בבית העולם של הקהילה לא עשו הפרדה בין גברים ונשים, האם חייבים לעשות זאת, להבא, או שמותר להמשיך באותה דרך?

 

תשובה

בדבר הפרדה בין נשים לגברים בקבורה. נראה ברור מהפוסקים1, שאין איסור בעצם — לקבור אשה, אצל איש שאינו בעלה. ומ"מ העיד הגר"מ פיינשטיין2, שמנהג כולי עלמא, או שקוברין שורות שורות – היינו שורה של אנשים ושורה של נשים (ואין קוברין אף אשה אצל בעלה) – או שקוברין אצל בעלה, בשורה אחת. ואח"כ איש אחר אצל איש זה ואשתו בצד השני. טוב ורצוי בבית הקברות שעד עתה לא הקפידו בו על הפרדה, להשוות המנהג, מכאן ולהבא, למנהג העולם שהוא טוב ונכון3. ולאחוז כמנהג השני, שהביא באג"מ, שתהא אשה נקברת ליד בעלה (ועי"ז יוכלו הצאצאים לפקוד את קבר המשפחה). ובחלקה הסמוכה יהא איש בצד הסמוך לבעל וכן הלאה.

 

 

________________________________________________________________

 

1.    כל-בו על אבלות, פרק שלישי, סי' ב', ס"ק י"א, שהביא אחרונים שכתבו כן.

2.    אגרות משה יו"ד, חלק ג', סימן קמ"ח.

3.    וכן מקובלנו מפי הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין שהקפיד להקבר בצורה כזאת ולשם כך ויתר על מקום קבורה "מיוחס" יותר.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מוקדש לע"נ רבי יעקב בן אברהם ועיישה סבג

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.