English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת ויצא

שתיית מים או קפה, לאשה קודם קידושא רבה

שו"ת "במראה הבזק(מתוך ח"ג)

קיטו, אקוודור                          Quito, Ecuador

תשרי תשנ"ח

שתיית מים או קפה, לאשה קודם קידושא רבה

שאלה

האם מותר לאשה לשתות מים או קפה לפני קידוש, או שמא היא צריכה קודם לקדש?

 

תשובה

אשה שרגילה להתפלל תפילת שחרית קודם שתאכל, מותר לה לשתות לפני התפילה1. אבל אם היא רגילה לאכול מיד אחרי שאמרה איזו שהיא בקשה סמוך לנטילת ידיים בבוקר, ואלו תפילת שחרית אינה מתפללת כלל או שמתפללת שחרית אחרי שאכלה, הרי מכיון שאמרה בקשה עם קומה ממיטתה - מוטל עליה החיוב לקדש, ואסור לה לשתות אפילו מים לפני שתקדש2.

 

_______________________________________________

 

[1]   מותר לה לשתות (מבלי לקדש תחילה) תה או קפה בלא סוכר (או אפילו עם סוכר, אם אינה מערבבת את הסוכר בכוס אלא נותנת אותו בפיה), אך רבים נוהגים ליתן חלב או סוכר בתוך התה והקפה, ועושים כן כדי שתתיישב דעתם (שו"ע או"ח סי' פט סעיף ג, "משנה ברורה" ס"ק כב).

2   בשעת הצורך, כגון אשה חלשה ואין לה יין או שאר משקה לקדש עליו, מותר לה לאכול לפני התפילה גם בלי לקדש תחילה (שו"ת "מנחת יצחק" ח"ד סי' כח).

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מוקדש לע"נ רבי יעקב בן אברהם ועיישה סבג

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.