English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת פנחס

חמדת הדף היומי: האיסור להלוות ללא עדים

הרב עופר לבנת

יג- יט' תמוז, בבא מציעא עא-עז

השבוע בדפי הדף היומי הגמרא (עה עמוד ב) קובעת כי אסור לאדם לתת הלוואה ללא עדים. הגמרא נותנת שתי סיבות לאיסור זה. הסיבה הראשונה היא האיסור של "לפני עור לא תתן מכשול", כיוון שהוא מעמיד את הלוה בפני הפיתוי לכפור בהלוואה. הסיבה השנייה היא שהאדם גורם קללה לעצמו, כיוון שאם הלוה ישכח מההלוואה ויכפור, הבריות יחשבו שהמלווה תובע בשקר ויקללו אותו על כך.

הגמרא מביאה סיפור על רב אשי שביקש הלוואה מרבינא בערב שבת סמוך לשבת, ורבינא לא הסכים להלוות לו בלי להחתים שטר עם עדים. למרות שרב אשי הוא תלמיד חכם ואינו חשוד לשקר, חשש רבינא שרב אשי ישכח מההלוואה.

לכאורה, יש קצת קושי בהתנהגותו של רבינא, שכן מדוע רבינא לא הסתפק בעדים על ההלוואה ודרש גם כתיבת שטר? מכאן למד הרמב"ם (מלוה ולוה ב, ז) שלמרות שמותר להסתפק בעדים על ההלוואה, משובח יותר מי שמלווה עם שטר. בעקבות דברי הרמב"ם ניסו הפוסקים (חושן משפט סימן ע סעיף א ובמפרשים) לקבוע סדר עדיפות בין הראיות השונות שיכול המלוה לקבל מן הלווה על ההלוואה.

האפשרות הבסיסית היא שיהיו עדים על ההלוואה. החיסרון בדרך זו הוא שהמלווה תלוי בנוכחותם וזכרונם של העדים. כמו כן הלוה יכול לטעון שאומנם הוא קיבל הלואה אלא שהוא פרע אותה. אפשרות נוספת היא לקחת משכון כנגד ההלוואה. היתרון בשיטה זו שהמלוה אינו תלוי בעדים וכן הלוה אינו נאמן לטעון שהוא פרע (ברוב המקרים- עיין סימן עב). החיסרון במשכון הוא שאין הוכחה לגבי סכום ההלוואה, ותיתכן מחלוקת בין הלוה למלוה על כך (סמ"ע שם ס"ק ד).

אפשרות נוספת היא חתימה של הלוה (=כתב ידו) על סכום ההלוואה. היתרון בשיטה זו היא שאין תלות בעדים, ויש הוכחה גם לגבי סכום ההלוואה. החיסרון הוא שהלוה עדיין יכול לטעון שהוא פרע את ההלוואה (מהרשד"ם חו"מ ס' כג הובא בש"ך שם ס"ק ב). לכן הדרך הטובה ביותר היא לעשות שטר על ההלוואה. כך המלוה איננו תלוי בעדים, יש לו הוכחה על סכום ההלוואה והלוה לא נאמן לטעון שהוא פרע את ההלוואה.

בימינו ישנה אפשרות לתת למלוה צ'ק דחוי כנגד ההלוואה. לדעת חלק מהפוסקים (מנחת יצחק חלק ה סימן יט) לצ'ק יש מעמד כמעט כמו של שטר חוב, והלוה לא יהיה נאמן לטעון שהוא פרע את ההלוואה. לפי שיטות אלו, צ'ק יהיה שווה ערך לשטר חוב לעניין זה.

סיכום: אסור להלוות כסף בלי לדאוג לראייה על ההלוואה. ניתן להלוות בנוכחות עדים, לקחת משכון או חתימה מהלוה המאשרת את ההלוואה, אך הדרך הטובה ביותר היא לעשות שטר חוב על ההלוואה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ
צביה
בת זאב דונייר ע"ה,
נלב"ע כ"ד תמוז

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.