English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת האזינו

חמדת הדף היומי: פסיקה במציאות מסופקת (לה עמוד א)

הרב עופר לבנת

ב' - ח' תשרי, בבא בתרא ל-לו

לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

השבוע בדפי הדף היומי הגמרא (לד-לה) דנה בשאלה כיצד בית דין פוסק במקום שיש ספק למי שייך הממון. הכלל הבסיסי בדיני ממונות הוא המוציא מחבירו עליו הראיה.  מה עושים במקרה שהממון אינו נמצא בידי אחד הצדדים? העולה מן הגמרא הוא שיש שלושה סוגי פתרונות בהם בית הדין יכול לנקוט, בהתאם למקרה. הפתרונות הם:

א.       יחלוקו- חלוקת הממון בשווה בין הצדדים.

ב.       "שודא דדייני"- הכרעת הדיין לפי ראות עיניו (לא נכנס כאן לחילוקי הדעות בין הראשונים).

ג.        כל דאלים גבר- בית הדין לא מכריע אלא מאפשר לאחד לגבור על חבירו.

כאשר שני הצדדים אוחזים בממון, כמו במקרה ששניים אוחזים בטלית, הפיתרון הוא יחלוקו. כאשר הממון אינו נמצא בידי אף אחד מהצדדים, וגם לא ניתן לברר למי שייך הממון, כמו במקרה שישנם שני שטרי מכר על אותה שדה באותו תאריך לשני אנשים שונים, הפיתרון הוא "שודא דדייני". כאשר הממון אינו נמצא בידי אף אחד מהצדדים ויתכן שאחד הצדדים יוכל להביא ראייה לטובתו, בית הדין מעדיף לא להתערב ונוקט בשיטה של "כל דאלים גבר".

הרא"ש (ג, כב) מסביר כי "כל דאלים גבר" אינו מבטא חוסר רצון של בית הדין להתערב. הוא בעצם הכרעה על פי הכללהפסיכולוגי שמי שהממון באמת שלו יתאמץ יותר לגבור על חבירו. על פי זה, מחדש הרא"ש, כי לאחר שאחד גבר, בית הדין לא יאפשר לשני לגבור בחזרה, אלא יעמידו את הממון בידי הראשון. "דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת". אמנם דעת התוספות (בבא מציעא ו עמוד א ד"ה והא) שגם לאחר שגבר אחד השני יכול לגבור בחזרה.

השולחן ערוך (קלט, א) פוסק כדעת הרא"ש, שלאחר שגבר אחד אין מניחים לשני לקחת בחזרה. אולם הש"ך (שם ס"ק ב) מביא את דעת התוספות ועוד ראשונים שחולקים ופסק שאם השני חזר ותפס מהראשון שגברה ידו, בית הדין לא יוציאו ממנו (אולם יתכן שגם לשיטתו ראוי שלכתחילה בית הדין ימנע את המשך המאבק וצ"ע).

סיכום: מספר אפשרויות פסיקה עומדות לרשות הדיינים במקום שיש ממון שיש מחלוקת מי הוא בעליו. יש כללי פסיקה המגדירים  מתי וכיצד יש להשתמש בהם. אחת האפשרויות היא "כל דאלים גבר". לדעת חלק מהראשונים ניתנת כאן הזדמנות חד פעמית לאחד לגבור על חברו, ולדעת ראשונים אחרים הצדדים יכולים להמשיך לגבור אחד על השני עד שיתברר למי שייך הממון.       

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של
חבר העמותה

פרופ' אמריק דויטש.

ההלוויה התקיימה בי"ז אלול

 


 
לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.