English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת חיי שרה

חמדת הדף היומי: ביטול מקח (פג עמוד ב)

הרב עופר לבנת

                                    כא' - כז' חשון, בבא בתרא עט-פה

(לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב)

 

השבוע בדפי הדף היומי המשנה (פג עמוד ב) דנה בשאלה מתי ניתן לבטל מקח בטענה שהסחורה שסופקה איננה הסחורה שעליה סוכם. המשנה מחלקת בין מצב בו הסחורה שסופקה הינה הסחורה עליה סוכם אך באיכות אחרת ממה שנאמר בסיכום, לבין מצב בו הסחורה היא לגמרי שונה ממה שסוכם. במקרה שיש רק הבדל באיכות, הצד המפסיד רשאי לבטל את המקח, אך אם הוא מעוניין לקיים את המקח, אין השני יכול לבטל את המקח. לעומת זאת, במקרה שסופקה סחורה ממין אחר, שני הצדדים רשאים לבטל את המקח.

לדוגמא, אם סיכם הקונה עם המוכר שימכור לו חיטים יפות, ונמצא שהחיטים הם רעות, רשאי הקונה לבטל את המקח. אך אם הקונה מעוניין בחיטים הרעות, המוכר אינו יכול לבטל את המקח. לעומת זאת, אם הם סיכמו על מכירת יין, ונמצא שהיין לא היה יין אלא חומץ, שניהם רשאים לבטל את המקח, ואפילו אם הקונה מעוניין בחומץ רשאי המוכר לבטל את המקח.  

עד כאן עסקנו במצב בו הסחורה התבררה כשונה ממה שסוכם. אך מה קורה כאשר הסחורה היא כפי הסיכום, אך המחיר איננו מתאים? למדנו במסכת בבא מציעא (נ עמוד ב) שכאשר ישנו הפרש של יותר משישית בין המחיר שסוכם לבין המחיר האמיתי של הסחורה, שניתן לבטל את המקח. נשאלת השאלה, האם מקרה זה דומה לחיטים יפות ורעות, ורק הצד המפסיד יכול לבטל את המקח, או שמא זה דומה ליין וחומץ ושני הצדדים רשאים לבטל את המקח?

התוספות (בבא מציעא נ עמוד ב ד"ה ואילו) הביאו שתי דעות בשאלה זו. הדעה הראשונה סוברת שהפרש כה גדול במחיר של יותר משתות נחשב כמו לתת חומץ במקום יין, ולכן שני הצדדים רשאים לבטל את המקח. לעומת זאת, לדעת הריב"ם, רק אם הצד המפסיד תובע את ההפרש במחיר רשאי הצד השני לבטל את המקח, אך אם הצד המפסיד מרוצה בעסקה, הצד השני אינו יכול לבטל את המקח. לשיטתו, הפרש במחיר דומה להפרש בין חיטים יפות לרעות.

לרבינו יונה (ב"ב פד עמוד א ד"ה ותנא) שיטת ביניים בשאלה זו. לדעתו, כל עוד הצד המפסיד רשאי לחזור בו ולבטל את המקח, גם הצד השני רשאי לעשות כן. אך אם הצד המפסיד כבר גילה דעתו שהוא מעוניים לקיים את העסקה כפי שהיא, או שכבר עבר הזמן שבו הוא היה רשאי לתבוע לבטל את המקח בגלל ההפרש במחיר, אז גם הצד השני אינו יכול יותר לבטל את המקח.

 

סיכום ופסיקה:

השולחן ערוך (חושן משפט רכז, ד) פסק כדעת הריב"ם שבמקום שישנו הפרש של יותר משתות בין המחיר שנקבע לבין שוויה האמיתי של הסחורה, הצד המפסיד רשאי לבטל את המקח. אך האם הצד המפסיד מעוניין בקיום המקח, הצד השני אינו יכול לבטל את המקח. הרמ"א הביא את דעת רבינו יונה שעקרונית שני הצדדים רשאים לבטל את המקח, אולם אם הצד המפסיד כבר הודיע שהוא מרוצה מהעסקה, או שכבר עבר הזמן בו הצד מפסיד היה רשאי לתבוע את ביטול העסקה, אין אפשרות לבטל את המקח. 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

תמר ליכטנשטט

ע"ה

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג 

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.