English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת תצוה

שו"ת במראה הבזק: חתונה בתענית אסתר(מתוך ח"ו)

 

פרדס חנה, ישראל                                             Pardes Chana, Israel            

תשרי תשס"ד                    

 

שאלה

האם מותר להתחתן בתענית אסתר, במקרה שתשובה שלילית תדחה את החתונה לזמן רב (כמה חודשים)?

 

תשובה

א.   תענית אסתר אינה יום של אבל וצער, אלא תענית לזכר מה שהתענו בימי מרדכי ואסתר, לכן מותר להתחתן ביום זה1.

ב.   אם מדובר בשאלה בליל תענית אסתר, אין בעיה גם בעניין הסעודה. אם מדובר בחתונה ביום תענית אסתר ביום – אין לעשות את הסעודה בתענית, אלא בליל פורים2.

ג.    לחתן ולכלה מותר לאכול מיד לאחר החופה3.

 ______________________________________________________

 

1 מפורש ב"מגן אברהם" (שו"ע או"ח סוף סי' תרצו) כדבר פשוט. הוזכר רק כדרך אגב כאשר הדיון הוא אם מותר להתחתן בפורים עצמו או ש"אין מערבין שמחה בשמחה", וז"ל: "...שיעשה החופה ביום י"ג".

2 ואף שיש אוסרים משום עירוב שמחה בשמחה – ראה ב"דרכי משה" (שם). להלכה יש להקל, ובוודאי כשהאפשרות האחרת היא דחייה של החתונה לזמן רב, וכך משמע מדברי ה"מגן אברהם" הנ"ל, ובפרט שמרן המחבר והרמ"א מתירים אפילו את החתונה עצמה בפורים; ועיין עוד בשו"ת "מנחת יצחק" (א סי' לט).

3 עיין ב"שער הציון" (שם סי' תרפו אות טז), שמשמע שמשווה חתן לבעל ברית, ובסוף דבריו כתב שיש מקום להתיר לבעל הברית לאכול בתענית אסתר בכל מקרה, ובוודאי לאחר מנחה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.