English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת שמיני

שו"ת במראה הבזק: דברים המותרים משום "יתובי דעתא" של יולדת(מתוך ח"ג)

 

מונטריאול, קנדה                                                       Montreal, Canada                                                                                                

שבט תשנ"ג

 

דברים המותרים משום "יתובי דעתא" של יולדת

שאלה

יולדת הפוחדת ודורשת שבעלה הכהן ישהה עמה בבית חולים שיש בו (בקומה התחתונה) חדר מתים כדי לישב את דעתה,

1) האם מותר לו לעבור על האיסור של כהן להטמא למת?

2) האם מותר לו להחזיק את ידי אשתו באמצעות כפפות (מדובר בזוג בעלי תשובה)?

 

תשובה

מותר לחלל שבת לצורך "ייתובי דעתא" (הרגעתה) של היולדת1, ולכן, כל מקרה שבו היולדת לא תהא רגועה אם לא יתבצע דבר מסוים, יש לבצעו אף אם הוא כרוך באיסור2.

בנדון דידן, לגבי כניסת הבעל הכהן לבית-החולים, יש להקל יותר משום שיש לצרף ספקות נוספים:

א. ספק אם ישנו מת יהודי בבית-החולים, וראוי לילך ע"פ הרוב, ומן הסתם רוב המתים שם נכרים הם.

ב. מאחר שבימינו כל הכהנים טמאים הם, יש לצרף שיטת ראשונים שבזמננו אין לכהן איסור (מדאורייתא) להוסיף טומאה על טומאתו3.

לגבי השאלה, אם מותר להחזיק ידי אשתו בזמן הלידה - בזה האיסור חמור יותר ולכן יש להסביר לאשה בנועם את חומרת האיסור, וכפי שנאמר: "על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה בחלה ובהדלקת הנר"4. אם למרות זאת לא תתישב דעתה של היולדת והיא תימצא במצב נפשי חמור, עד שדעתה עלולה להיטרף עליה, אזי מותר לבעל להחזיק בידה כשהוא לובש כפפה5.

 

_______________________________________________________________________

 

1 שו"ע או"ח סי' של סעיף א' נפסק שמותר להדליק נר ליולדת סומא כדי ליישב  דעתה.

2 קובץ אגרות חזו"א (אגרת קמא), הובא בספר ("תורת היולדת").

3 א. רש"י, ראב"ד מאירי ועוד ראשונים, הובאה דעתם בערך "כהן" ב"אנציקלופדיה הלכתית רפואית" (כרך ג').

   ב. מאחר שאין אנו בקיאים בייחוס, יש מקום להוסיף ספק, והוא שכהני זמננו כהנים מספק הם, כמבואר ברמ"א שו"ע או"ח (סי' תנז סעיף ב), אך רבים מן האחרונים פקפקו בענין זה, עיין שו"ע אבן העזר (סי' ו) ו"באר היטב" (שם ס"ק ב'), ואכמ"ל.

4 מסכת שבת פרק ב משנה ו.

5 שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ה סי' כז), הגרש"ז אויערבך (הובאו דבריו ב"נשמת אברהם" חיו"ד סי' קצה ס"ק ג).

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
 
לע"נ
רבי יעקב ז"ל
בן אברהם ועיישה סבג
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.