English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת תזריע-מצורע

שו"ת במראה הבזק: תקצוב הקהילה ע"י השלטון המקומי(מתוך ח"ג)

 

בולוניה, איטליה                                                              Bologna, Italy

שבט תשנ"ג

 

שאלה

בענין סיבסוד הקהילות שבגולה ע"י כסף הבא מתקציב השלטון המקומי ברשות חוק המדינה, האם יש לחשוש לגזל או לשום איסור אחר?

 

תשובה

לקהילה יהודית בגולה מותר לקבל תקציבים מן השלטון המקומי1, ואדרבא, מצוה איכא2. היה מקום לפקפק מצד: "ביבש קצירה תשברנה" (ישעיהו כז, יא), שמכאן לומדת הגמרא בבבא בתרא דף י ע"ב, שלא לקבל צדקה משלטון גוי3, כי זה מרבה זכותם ומאריך הגלות4. ואולם יש להתיר בשופי מכמה צדדים, וביניהם:

א. גם ישראל שותפים בהכנסות הממשלה, והם נוטלים אפוא את שלהם5.

ב. בכל מקום שהנותן נותן משום שיש לו "פנייה", ולא משום "לשמה" ממש - מותר, והרי כל שלטון מהנה את אזרחיו   כדי שיהנו אותו6.

ג. נראה שאין השלטון נותן בתורת "צדקה" אלא בתורת מתנה לקהילה - ומתנה מותר לקבל7.

 

___________________________________________________

 

 1הכסף של השלטון המקומי שייך לו מצד "דינא דמלכותא דינא", ועיין בבא קמא קיג ע"ב ושו"ע חו"מ סי' שסט.

2 להציל מידם, וכעין ע"ז דף יג ע"א, וראה "דעת כהן" סי' קלב, המציין שראוי לערוך את הבקשה באופן שיתן כבוד לישראל, כלומר לדרוש את המגיע להם כחוק, ולא בדרך תחנונים.

ועיין שו"ת "אגרות משה" (חו"מ ח"ב סי' עז) שלא לנקוט בהקשר זה מעשים קיצוניים, כגון פנייה לבתי-משפט כנגד השלטון, כי זה יעורר את איבת הגויים כלפי ישראל.

3 עיין רמב"ם (הל' מתנות עניים פ"ח ה"י), ושו"ע (יו"ד סי' רנד סעיף ב).

4 רש"י שם וט"ז (שו"ע יו"ד סי' רנד ס"ק ב).

5 "דעת כהן" סי' קלב.

6 שו"ת "ציץ אליעזר" (חלק טו סי' לג), על-פי שו"ת "אור שמח" (ח"ב סי' מח).

7 "יד רמ"ה" בבא בתרא דף י ע"ב אות קלב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.