English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת נשא

חמדת הדף היומי: עולם הבא וימות המשיח (צט עמוד א)

הרב עופר לבנת

                                                            ג' – ט' סיון, סנהדרין צג-צט

(לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב)

 

השבוע בדפי הדף היומי, אנו ממשיכים ללמוד את פרק חלק במסכת סנהדרין, העוסק ברובו בעניני אגדה. אחד הנושאים בו הגמרא דנה  הוא שאלת היחס בין עולם הבא לימות המשיח. הגמרא (צט עמוד א) אומרת שישנה מחלוקת בין האמוראים בשאלה זו.

רבי יוחנן אומר "כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא - עין לא ראתה א-להים זולתך יעשה למחכה לו." הגמרא אומרת שרבי יוחנן חולק על שמואל שקבע "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד."

לכאורה, הסיבה שהגמרא מבינה שישנה מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן היא שלפי רבי יוחנן שאמר שהנביאים התנבאו לימות המשיח ודאי שיהיו הבדלים בין עולם הזה לימות המשיח, וכנראה שלפי שמואל הנבואות מכוונות כלפי עולם הבא.

אמנם, הרמב"ם מעתיק בהלכות תשובה גם את דברי רבי יוחנן וגם את דברי שמואל. בפרק ח (הלכה ז) כותב הרמב"ם שהטובה של עולם הבא, כיון שהיא טובה ללא גוף, אדם אינו יכול להשיגה, ולכן הנביאים לא התנבאו עליה אלא הם התנבאו רק לימות המשיח, והוא מצטט את מימרתו של רבי יוחנן. אך בפרק ט הרמב"ם מאריך לבאר שלא יהיה שינוי בטבע בימות המשיח, וההבדל בין עולם הזה לימות המשיח הוא שהמלכות תחזור לישראל ותרבה הטובה בעולם ונהיה פנויים לעבודת ה'. ועל כך הוא מביא לראיה את מימרתו של שמואל. המפרשים התקשו בדברי הרמב"ם, כיצד הוא מביא גם את דברי רבי יוחנן וגם את דברי שמואל אחר שבגמרא מבואר שהם חולקים.

מו"ר הרב נחום רבינוביץ', בפירושו "יד פשוטה" על הרמב"ם (בהקדמה לפרק ט מהלכות תשובה), מסביר כי המחלוקת אודות ימות המשיח היא בעצם מחלוקת בשאלה מתי האדם יקבל שכר על קיום המצוות. לדעת שמואל הסובר שלא יהיה שינוי בעולם בימות המשיח, השכר על המצוות הוא רק בעולם הבא, וכך דעת הרמב"ם כפי שהוא מאריך לבאר בהלכות תשובה בפרק ט. תפקידם של ימות המשיח, לפי דעה זו, הוא לאפשר לאדם להיות פנוי לעבודת ד' ולהגיע לדרגה רוחנית יותר גבוהה. לעומת זאת, הדעה הסוברת שיהיה שינוי בימות המשיח, סוברת שאז יהיה גם זמן מתן שכרן של  מצוות.

לפי זה, ניתן לבאר שגם לדעת שמואל הנביאים התנבאו על ימות המשיח, אך יש להסביר את כוונתם שלא יהיה שינוי בטבע, אלא רק ישתפרו התנאים באופן שבני אדם יהיו פנויים לעבודת ד'. אמנם רבי יוחנן עצמו כשהוא אמר שהנביאים התנבאו לימות המשיח, כוונתו הייתה שהם התנבאו על שכר שהאדם יקבל בימות המשיח, כפי שמוכח ממימרות נוספות שהגמרא מביאה בשמו בהמשך הסוגיה, ולכן אמרה הגמרא שרבי יוחנן חולק על שמואל.     

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
 
לע"נ
רבי יעקב ז"ל
בן אברהם ועיישה סבג
 
לע"נ
יונה בן יעקב מרדכי דונייר ז"ל
נלב"ע ט"ז בסיוון
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.