English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשע"ט| שבת פרשת דברים

שו"ת במראה הבזק: הפעלת חניון פרטי של בית כנסת בשבת(מתוך ח"ב)

קראקאס, ונצואלה                            Caracas, Venezuela
אלול תשנ"א

שאלה
כיצד מפעילים חניון פרטי של בית כנסת, כשבאים יהודים ברכבם בשבתות וחגים, ובלי חניון אינם מגיעים. הפיקוח והשמירה הם על ידי גוי.

תשובה
אסור לבנות חניון ששימושו יהיה אך ורק לצורך עשיית עבירות, כגון נסיעה ברכב בשבת, ר"ל1. אם צריכים את החניון לתשמישי היתר (דהיינו במשך השבוע או לאלה שמשאירים שם את רכבם למשך כל השבת), מותר לבנותו מצד הדין, אף על פי שישתמשו בו גם לאיסור2. אבל, אם לתשמישי היתר יספיק חניון קטן ורק בשביל תשמישי איסור צריכים לחניון יותר גדול, אסור לבנות מעבר לצורכי ההיתר.

באשר להפעלת חניון קיים, אם צריך לשומר בגלל הנכנסים והיוצאים בשבת או שבגללם צריך ליותר שומרים, לעבודה בשעות נוספות, אסור להעסיק אותו (אותם). וכן, אם שער החניון היה נעול בליל שבת, אסור לפותחו בשבת בבוקר בשביל הנכנסים בשבת.

כללו של דבר, כל פעולה או דיבור3 המיועדים לאפשר עשיית עבירה, אסורים הם ויתרה מזו, יש למחות באלה שמשתמשים בחניון בית הכנסת לחילול שבת בגלל חילול השם הגדול.

ולסוף יוער שכל מאמץ מטעם בית הכנסת או מצד מי שקשור אליו בכל צורה שהיא, למצוא הסדר עבור מתפללים שכל עיקר בואם לבית הכנסת כרוכה בחילול שבת, הוא עצמו חילול השם גדול. התפשרות עם פורקי עול מצוות בצורה כזאת עלולה להביא ח"ו להתדרדרות רמת בית הכנסת עד שיהיה קשה להבחין בינו לבין בית כנסת רפורמי, גם כאשר הכוונה היא למנוע מחלוקת או להביא אנשים נוספים לבית הכנסת.
_______________________
1 עיין ב"אגרות משה" (אורח חיים ח"א סי' צט).
2 כן משמע ב"אגרות משה" שם וכן מעשים בכל יום.
3 פירוש המשניות לרמב"ם מסכת תרומות פ"ו משנה ג.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל 


לע"נ

הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

 לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל 

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ

 גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ

 גב' מרים שטרן ע"ה

נלב"ע ה' אב תשע"ט

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.