English | Francais

Search


גליון מספר 21 - פיצויי פיטורין

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. פיצויים עבור הפסקת עבודה / הרב ש.ב. ורנר
          א.         שכיר שלא נקבעה תקופת העסקתו מראש, אין לפטרו בלא הודעה מוקדמת המאפשרת לו זמן סביר למצוא עבודה חלופית.
          ב.         במידה שפוטר בלא התראה מוקדמת, יש לשלם לו בפרק הזמן הנדרש למצוא עבודה, כפועל בטל.
          ג.          שכיר שנקבעה מראש תקופת שכירותו, אין לפטרו לפני תום התקופה, ואם פוטר, יש להמשיך ולשלם לו עד תום התקופה, כפועל בטל.
          ד.         שכיר שפוטר ומצא עבודה חליפית, אף אם פוטר בלא הודעה מוקדמת, אין המעסיק הראשון חייב לשלם לו עבור פרק הזמן הדרוש למציאת עבודה.
         ה.         האמור בסעיף ד נכון, אף אם השכיר איבד את העבודה השנייה בתוך התקופה הדרושה למציאת עבודה, ובלבד שהדבר לא היה צפוי מראש בשעה שנשכר לעבודה השנייה.
           ו.          אדם הנותן שירותי הסעה לתלמידים, יש להסתפק אם דינו כשכיר או כקבלן לעניין יכולתו לחזור בו מההתחייבות לעבוד.
 
2. פיצוי קבלן שעבודתו בוטלה / הרב אליעזר שינקולבסקי
          א.         מעסיק שהזמין פועל לעבוד אצלו, אינו רשאי לחזור בו אם התחיל הפועל כבר בעבודתו או שכבר ניתן לו חלק מהתשלום.
          ב.         אם חזר בו המעסיק אחרי שהתחיל הפועל לעבוד או אחרי התשלום הראשון, צריך לשלם לפועל כ'פועל בטל'. תשלום זה מחושב על פי השכר שסוכם מראש.
          ג.          אם חזר בו המעסיק קודם שהתחיל הפועל לעבוד, יהיה חייב המעסיק לפצות את הפועל אם הלה הפסיד עבודה אחרת מחמת שהסכים לעבוד אצל הראשון.
          ד.         קבלן שהוזמן לעבודה בזמן מסוים, ושינה את סדרי עבודתו לצורך עבודה זו, דינו כפועל לכל דיני החזרה הנ"ל.
         ה.         אף אם קיבל מזמין העבודה הצעת מחיר זולה יותר, אין בכך עילה לביטול ההסכם, משום שאין אונאה בשכירות פועלים.
 
3. פיטורי מרצה באמצע שנת הלימודים / הרב שלמה לוי
          א.         לאור המנהג המקובל במדינה, אין לפטר מורה באמצע שנה"ל, אף שלא הייתה על כך הסכמה מפורשת מראש.
          ב.         על הטוען שנעשה הסכם המנוגד למנהג המדינה מוטלת חובת הראיה, אף אם הוא המוחזק בממון.
          ג.          במידה שהצורך במורה פסק באמצע שנה"ל בעל כורחו של המעסיק, רשאי הוא לפטר את המורה אם לא היה בידו לחזות את הפסקת הצורך יותר משהיה המורה יכול לשער.
          ד.         אי הגעה של תלמידים מחמת חוסר התעניינות, נחשב כאונס של המעסיק, אם מדובר בשיעורים שהכניסה אליהם וולנטרית.


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.