English | Francais

Search


גליון מספר 21 - פיצויי פיטורין

הפינה לשיפוטכםבמסגרת הכנס להקמת בית הדין 'משפט והלכה בישראל', אמר הרב זלמן נחמיה גולדברג, שכאשר בית הדין עושה פשרה, הוא יכול להתחשב לא רק בחיובים על פי דין, אלא גם בחיובים שהם רק מצד 'בא לצאת ידי שמים', ולכן יש מקום לחייב גם על נזקי גרמא וכדומה.
שאלתנו השבוע היא, האם ניתן לעשות פשרה, כך שבסופו של דבר התובע יזכה ביותר ממה שהיה מגיע לו על פי דין. דהיינו, שאם על פי טענותיו של התובע, הוא זכאי לסך מסויים, וכן הוא ניזוק בגרמא, האם תיתכן האפשרות, שבית הדין יחייב את הנתבע בחלק מטענות התובע, וכן בסך מסויים על נזקי הגרמא, כך שבסופו של דבר יקבל התובע יותר ממה שהיה יכול לזכות על פי דין, אף אם הנתבע היה מודה לכל טענותיו?
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.