English | Francais

Search


גיליון מספר 23 - חוזים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. התחייבות שנכתבה בלשון 'ישלם' / הרב מרדכי אילן
          א.         התחייבות המנוסחת בלשון 'אתן לפלוני' אינה מחייבת.
          ב.         נחלקו הפוסקים אם כל התחייבות המנוסחת בלשון עתיד כגון 'יטול', 'ישלם' וכדומה, מחייבת.
          ג.          קיימת מחלוקת במקרה כזה, גם במידה שנעשה קניין על ההסכם.
          ד.         במידה שנעשתה התחייבות בלשון זו בפני בית דין, והובאה לאישורו, היא מחייבת.
 
2. התחייבות לתשלום שכר בעת מחלה / הרב ש.ב. ורנר
          א.         נחלקו הפוסקים אם בעלי מלאכה השותפים ברווחים על עבודתם (=שותפים לעבודה) מחויבים להסכם השותפות שנעשה ביניהם.
          ב.         אף לדעת הסוברים שהסכם שותפות שכזה מחייב, יכול כל אחד מהצדדים לפרק את השותפות מכאן ולהבא, בכל רגע נתון.
          ג.          במידה שהוסכם בין השותפים לשלם משכורת על תקופת מחלה, הדבר יתפרש כלפי מחלה זמנית בלבד, אף אם הדבר לא פורש בהסכם.
 
3. הסכם שותפות בהקצבות / הרב אברהם דב לוין
          א.         שותף המעוניין לפרק שותפות לעבודה, רשאי לעשות זאת.
          ב.         אין שותף נאמן לומר שחזר בו מהשותפות אם הוא ממשיך לעבוד במה שעבד בזמן השותפות, אלא אם יביא ראיה לדבריו.
          ג.          במידה שאין עדים על קיומו של ההסכם בין השותפים, שותף הטוען שחזר בו מן ההסכם, נאמן על חזרתו אף בלא עדים מכוח מיגו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.