English | Francais

Search


גליון מספר 30 - חיובים מדין השבת אבידה

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון 
1. השבת כתר תורה שנשדד ע"י הנאצים / בית הדין האזורי ירושלים
          א.         אבֵדה שנמצאה לאחר שבעליה התייאשו ממנה, אין חיוב הלכתי להחזירה לבעליה.
          ב.         לפנים משורת הדין, ראוי להחזיר גם אבדה כזו, במקרה שהמאבד עני והמוצא עשיר.
          ג.          ישנה תקנה של הראשונים, לכפות על השבת אבדה גם לאחר ייאוש, ונחלקו האחרונים אם תקנה זו היא רק במקום שלפנים משורת הדין ראוי להחזיר או לא. בית הדין נקט שהחיוב הוא גם במקום שאין חיוב לפנים משורת הדין.
 
2. השבת אבֵדה בצ'ק / הרב צבי יהודה בן יעקב
          א.         אדם שאיבד צ'ק שניתן לו, חייב נותן הצ'ק לתת בידו צ'ק חדש מדין השבת אבדה.
          ב.         כנגד חובתו של נותן הצ'ק, חייב מקבל הצ'ק לתת ביד הנותן התחייבות לשלם את כל ההפסדים העשויים להיגרם לנותן מחמת שנותן צ'ק שני.
          ג.          המוצא אבדה שספק אם בעליה התייאש, לא פקעה חובת ההשבה של המוצא.
 
3. חובת גילוי במסמכים חסויים / הרב אליעזר גולדשמיט
          א.         אדם המחזיק מסמכים שבהם ראיות היכולות לסייע לאדם אחר בבית דין, חייב לאפשר לו להשתמש באותם מסמכים, מחמת מצות הגדת עדות.
          ב.         מצות הגדת עדות דומה בגדריה לחיוב השבת אבדה, ולכן אם ייגרם למעיד הפסד ממוני, אינו חייב להעיד.
          ג.          במקום שההפסד אינו ברור ואילו התועלת בהגדת העדות גדולה, אסור להתחמק מהגדת העדות מחשש להפסד.
          ד.         אצל ציבור גדולה יותר החובה לסייע ליחיד, ולכן יש להתחשב פחות בחששות הנוגעים להפסד לציבור כולו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.