English | Francais

Search


גליון מספר 34 - ירושות וצוואות

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. מת שאין לו יורשים ידועים / הרב יוסף גולדברג
          א.         אדם שנפטר, ובית הדין אינו יודע מיהם יורשיו, נחלקו האחרונים אם המחזיק בנכסים, אף שאינו אחד היורשים, זכה בהם.
          ב.         מחלוקת האחרונים היא רק בתנאי שאכן סביר שישנם יורשים היודעים שהם יורשים, אלא שבית הדין אינו יודע על קיומם. אבל במידה שאין יורשים ידועים כלל, ולהערכת בית הדין לא סביר שאי פעם תוצג תביעת ירושה על נכסי המוריש, הרי הנכסים הללו הם הפקר, והמחזיק זכה בהם.
 
2. תוקף צוואה שלא נכתבה כציווי לאחר מיתה  / הרב אברהם כלאב
          א.         לכתיבת שטר בכלל, ובתוך זה אף כתיבת שטר צוואה, יש תוקף של מעשה קניין מדין סיטומתא.
          ב.         לא ניתן להקנות הלוואה בסיטומתא.
          ג.          חשבון בנק נחשב כהלוואה. אם יש לבנק 'היתר עסקא' עם הלקוח, הגדרת מחצית מיתרת הזכות כפיקדון לעניין האפשרות להקנות אותה, תלויה במחלוקת הפוסקים אם היא נחשבת 'ראוי' או 'מוחזק'.
          ד.         המצַוה נכסיו למטרות צדקה, צוואתו מחייבת מדין 'מצוה לקיים דברי המת' אף כשלא הפקיד את הכסף ביד שליש.
 
3. תוקף צוואה שלא פורסמה / הרב אליהו עצור
          א.         נחלקו הפוסקים אם ניתן להקנות בסיטומתא חובות, דבר שלא בא לעולם וקרקעות.
          ב.         שטר קניין, הכולל הקנאת דברים שהקניין אינו מועיל לגביהם עם דברים שהקניין מועיל לגביהם, הרי זה ספקא דדינא אם הקנין כולו בטל.
          ג.          כל שטר מתנה שלא פורסם או צווה שיפורסם, יש ספק אם הוא תקף.
          ד.         שטר צוואה שלא יצא מתחת ידי המצַוה בחייו, אינו תקף.
         ה.         אף אם נתן את השטר לעורך דינו הממונה על כל ענייניו האישיים, אין לראות זאת כאילו יצא מתחת ידו.
           ו.          בכל ספק פרשני המתעורר לגבי צוואה שאינה מותירה ממון ליורשים על פי דין, יש לפרש אותה באופן שיותיר את הממון בידי היורשים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.