English | Francais

Search


גליון מספר 37 - שכירות בתים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. סיום פתאומי של שכירות דירה / הרב אליעזר שינקולבסקי
          א.         מעיקר הדין, שוכר דירה שלא קצב בחוזה השכירות את משך השכירות, אין המשכיר רשאי להוציאו בימות הגשמים (מסוכות ועד פסח). עם זאת, בחלק מהערים היום, לכל הפחות, אין הדין הזה שייך כיוון שדירות מצויות גם בימות הגשמים.
          ב.         במקרה של חוסר הסכמה בין המשכיר לשוכר מה היה משך השכירות שהוסכם עליו מראש, חובת הראיה על השוכר (לגבי שכירות קרקעות).
          ג.          גם במקום שאין חובת התראה, מן הראוי שהמשכיר יאפשר לשוכר זמן נוסף במקרה שמחמת אונס השוכר מתקשה לצאת בזמן. בית הדין רשאי להשתמש בשיקול זה לצורך פשרה בין הצדדים.
 
2. ביטול שכירות עקב אונס / הרב בניהו ברונר
          א.         חוזה שכירות שלא נקבעה בו תקופת השכירות, רשאים השוכר או המשכיר להפסיק את החוזה בהתראה של שלושים יום מראש.
          ב.         במידה שאין שום סיכוי שהמשכיר יצליח למצוא שוכר חלופי, אף אם תינתן לו התראה של שלושים יום, אין צורך בהתראה זו.
          ג.          במידה שהשוכר נאלץ לעזוב את הדירה מחמת אונס, אין צורך בהתראה של שלושים יום.
          ד.         שוכר שהמשיך לגור בדירה לאחר תום תקופת השכירות בהסכמת המשכיר ללא עריכת חוזה חדש, הרי הוא כשוכר סתם, ולא כשוכר בשכירות לזמן קצוב.
         ה.         עד מומחה שנשכר ע"י בית הדין לצורך אחד הצדדים בלבד, במידה שבלא עדותו אין בסיס לטענת אותו הצד, שכרו של העד ישולם ע"י אותו צד בלבד.
 
3. החזרת דמי שכירות ששולמו מראש / הרב אליהו בקשי דורון
          א.         שכירות קצובה בזמן שהסכימו הצדדים לבטלה, הסכמתם מחייבת גם ללא מעשה קניין.
          ב.         על אף האמור לעיל, במידה שדמי השכירות שולמו מראש, ביטולה מחייב קניין.
במידה שיש צורך בקניין, והשוכר חזר בו בלא קניין, רשאי המשכיר להשכיר בינתים את הדירה לאדם אחר, אף תמורת תשלום. במקרה זה, אם לשוכר היתה מראש זכות להשכיר לאחרים, דמי השכירות שייכים לו, ואם אין לו זכות להשכיר לאחרים, דמי השכירות שייכים למשכיר. 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.