English | Francais

Search


גליון מספר 9 - גרמא

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון 
1. תפיסת משכון לגביית נזקי גרמא / הרב ברוך יצחק לוין
          א.         מזיק בגרמא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.
          ב.         נחלקו אחרונים אם כאשר התובע תפס מנכסי המזיק התפיסה מועילה.
          ג.          כאשר למזיק לא הייתה כוונה להזיק אין חיוב לצאת ידי שמים, וממילא התפיסה אינה מועילה לכולי עלמא.
 
2. חיוב הוצאות לאחר ביטול שידוכין / בית הדין האזורי חיפה
          א.         ישנה מחלוקת אם הסכם שבו מוטל קנס על מי שמבטל שידוכין נחשב אסמכתא.
          ב.         במידה שנעשו כבר קידושין כדת משה וישראל, היות שהחתן מוחזק בגט, יכול הוא לטעון 'קים לי' כדעות הסוברות שיש לחייב על קנס כזה.
          ג.          יש מחלוקת אם ניתן לחייב את הצד שביטל את השידוכין בהוצאות אשר רגילים להוציא לאחר השידוכין (סעודה וכדומה). המנהג הוא לעשות פשרה בין בעלי הדין.
 
3. היתר פנייה לערכאות / הרב אשר וייס
          א.         כאשר לפי טיב היחסים שבין הצדדים מוכח שהם הכפיפו עצמם לחוקי המדינה, אין לדון בערכאות, אבל בית הדין ידון על פי חוקי המדינה.
          ב.         כאשר בית דין מתיר לתובע לפנות לערכאות מחמת סירוב הנתבע להִדיין בפני בית הדין, אין צורך לברר את פרטי החיוב, אלא מספיק לברר שהנתבע אינו מוכן להופיע.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.