English | Francais

Search


גליון מספר 12 - שכירות דירה

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון 
1. תשלום שכירות כאשר אין אפשרות לגור בדירה המושכרת / הרב יעקב אברהם כהן
א.       נחלקו הפוסקים אם חלה על המשכיר חובה לתקן את הדירה, כאשר התקלות אינן מאפשרות את המשך השימוש בדירה, והמנהג הוא שעל המשכיר לתקן.
ב.       אם לא תיקן המשכיר – חייב הוא להחזיר את דמי השכירות, למרות ששולמו כבר.
ג.        משכיר שלא תיקן את הדירה אינו מחויב לשלם לשוכר עבור רווחים שנמנעו עקב אי תיקון הנכס.
ד.        גם כאשר הותנה בחוזה שאין המשכיר אחראי לנזקים – אין הכוונה לנזקים יסודיים.
 
2. סיום שכירות בית לפני המועד שנקבע בחוזה / הרב אברהם דב לוין
          א.         בתום תקופת השכירות הנכס חוזר מאליו למשכיר ללא צורך במעשה קניין מצדו.
          ב.         אם באמצע תקופת השכירות מודיע השוכר על רצונו בהפסקת השכירות, נחלקו הפוסקים אם צריך קניין או שדי בהודעה.
          ג.          למרות הנאמר, אם בחוזה המקורי נקבע שהשוכר רשאי להפסיק את השכירות על ידי הודעה מראש, הרי שההודעה מגדירה שתמה תקופת השכירות, וממילא אין צורך בקניין.
          ד.         מועד סיום השכירות אינו ההודעה, אלא הזמן הקבוע בה לסיום השכירות בפועל. לכן, יכול השוכר לחזור בו מההודעה כל עוד לא הגיע מועד סיום השכירות.
 
3. החלפת זהות השוכר תוך תקופת השכירות / הרב אריאל בראלי
          א.         שוכר אינו יכול לחזור בו תוך זמן השכירות, מכיוון שמהות השכירות היא קניין לזמן. אם חזר בו – עליו לשלם את דמי השכירות.
          ב.         מן הדין, השוכר רשאי להביא שוכר אחר במקומו, ואפילו אם הותנה בחוזה בפירוש שזכותו של המשכיר להתנגד. אולם המשכיר רשאי להתנגד לשוכר מסוים כאשר יש לכך טעם סביר.
 
4. שוכר שיצא ללא הודעה מוקדמת / הרב אליעזר יהודה וולדנברג
          א.         חובת השוכר להודיע על פינוי הנכס בשכירות ללא זמן קצוב, נקבעת על פי מנהג המדינה, ובהעדר מנהג על פי הזמנים הקבועים בהלכה.
          ב.         בשכירות לזמן קצוב, אין חובה להודיע על פינוי הנכס. בתום התקופה רשאי השוכר לפנות את הנכס ללא הודעה מוקדמת.
          ג.          כאשר היה חוזה בין הצדדים, ולאחר סיום תקופת השכירות המשיך השוכר לגור בנכס ללא חוזה מסודר, נחלקו הפוסקים האם דינו כשוכר לזמן קצוב ואין עליו חובה להודיע, או שדינו כשוכר ללא זמן וחובתו להודיע. נטיית בית הדין היא כדעה הראשונה.
          ד.         בכל מקרה, נזקים שנגרמו למשכיר מכיוון שהשוכר לא הודיע על פינוי הנכס – דינם כנזקי גרמא ואין עליהם חיוב בדיני אדם.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.