English | Francais

Search


גליון מס '46 - מצבים שעל הדיין להסתלק מן הדין

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. יחסי פסלות בין עורך דין ודיין / הרב שלמה דיכובסקי
          א.         עורך דין ששכרו נקבע על פי הצלחתו במשפט, נחשב כבעל דבר, ואין עדים הקרובים לו רשאים להעיד.
          ב.         באותו אופן, עורך דין הקרוב לדיין או שהדיין הוא אוהבו או שונאו, יש ביניהם יחסי פסלות.
          ג.          במקרה של יחסי פסלות בין עורך הדין לדיין, חובת ההסתלקות מוטלת, בדרך כלל, על עורך הדין.
          ד.         במידה והסתלקות עורך הדין תגרום לפגיעה משמעותית וארוכת טווח בפרנסתו של עורך הדין, על הדיין להסתלק.
 
2. הסתלקות דיין עקב יחסים עכורים עם נציג אחד הצדדים / הרב שלמה דיכובסקי
          א.         על פי תקנות הדיון של בתי הדין הרבניים, רשאי בית הדין להורות על הפסקת הופעתו של נציג אחד הצדדים, במידה ונוכחותו מונעת את האפשרות לפסוק את הדין לאמיתו, או שהוא לא מתייחס לבית הדין בכבוד.
          ב.         לבית הדין נתון שיקול הדעת, האם לסלק את עורך הדין, או להסתלק מן הדיון ולמנות דיין אחר, אף אם משמעות ההסתלקות תגרום עינוי הדין.
 
3. הסתלקות דיין  כאשר הדבר גורם לעינוי דין / הרב חיים יהודה רבינוביץ'
          א.         דיין שיש בינו לבין אחד הצדדים יחסי אוהב או שונא גמורים, נחלקו הדעות אם הוא פסול לדון אף בדיעבד או רק לכתחילה.
          ב.         דיין שיש בינו לבין אחד הצדדים יחסי אוהב או שונא שאינם גמורים, פסול לכתחילה לדון.
          ג.          יש מצבים, שבהם אין הדיין נחשב כאוהב או שונא לבעל הדין, ואף על פי כן, מידת חסידות להסתלק מן הדין.
          ד.         עם זאת, במקרה שההסתלקות מן הדין היא רק ממידת חסידות, אין הדיין רשאי להסתלק, אם הדבר יגרום לעינוי דין.
         ה.         דיין שתרם למוסדות צדקה השייכים לאחד מבעלי הדין טרם שהתחיל לשבת כדיין, אינו נחשב כאוהב או שונא, אבל יש מקום לומר שממידת חסידות היא שיסתלק מן הדין.
 
 

הרב שלמה דיכובסקי, בית הדין הרבני הגדול
אתר בתי הדין הרבניים
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.