English | Francais

Search


גליון מס '46 - מצבים שעל הדיין להסתלק מן הדין

שער לדין

שכירות 'חפץ זה' ו'חפץ סתם'הנושא האחרון שעסקנו בו, טרם הפגרה, היה נושא שכירות חפצים. הסברנו, שישנן שתי גישות עקרוניות בהסתכלות על אופיה של עסקת שכירות: הגישה הראשונה רואה בעסקת השכירות עיסקה קניינית – השוכר קונה את החפץ המושכר לתקופה מסויימת. לעומת זאת, הגישה השניה רואה בעסקת השכירות עיסקה חוזית – בין השוכר והמשכיר קיימת מערכת של התחייבויות אישיות הדדיות, אולם החפץ המושכר נשאר בבעלותו המוחלטת והבלעדית של המשכיר.
את המדור השבוע נקדיש לבחינת היבט מסויים הקשור לחקירה זו – שכירות 'חפץ זה' או 'חפץ סתם'.
הגמרא בבבא מציעא (עט.) דנה במי ששכר חמור כדי להגיע למקום מסויים עם סחורה, ומת החמור בחצי הדרך. הגמרא מסבירה, שיתכנו שתי עסקאות שונות, שיש להבחין ביניהן – שכירות 'חמור זה' או 'חמור סתם'.
ביסודו של דבר, הגמרא אומרת, שעל השוכר לשלם למשכיר שכר חצי הדרך שהשתמש בחמור. עם זאת, אם השוכר שכר 'חמור זה' הרי שאותו חמור משועבד לשוכר לצורך ההגעה למחוז חפצו. ועל כן, אומרת הגמרא, רשאי השוכר למכור את נבלתו של החמור השכור, ובכסף לשכור חמור אחר שיביא אותו למחוז חפצו. מאידך, המשכיר אינו חייב לספק לשוכר חמור חילופי. לעומת זאת, אם השוכר שכר 'חמור סתם', המשכיר חייב לספק לו חמור חילופי, כדי להגיע ליעדו.
 
טיבה של עיסקת 'חפץ סתם'
הראשונים מביאים את קושיית הראב"ד – באיזה אופן התחייב המשכיר לתת לשוכר מספר חמורים – ככל הנדרש להגעת השוכר ליעדו? כיצד חלה התחייבות זו? קנין ע"י משיכת החמור הראשון אינו מועיל לכאורה, שכן הוא מועיל רק לאותו חמור עצמו שנמשך. וקניין כסף אינו מועיל, משום שמדובר בשכירות מטלטלין, ולדעת הראב"ד שכירות מטלטלין אינה נקנית בכסף, כשם שאי אפשר לקנות מטלטלין בכסף.
לדעת הרמב"ם (שכירות ה, א) אכן אין על המשכיר חובה שכזו. אלא, שהתחייבותו של השוכר לשלם עבור השכירות, מותנית בהגעתו ליעדו, ואם לא יגיע, לא ישלם גם את שכר חצי הדרך שכן השתמש בחמור השכור. כשיטתו כותב גם הרמב"ן. נוסף על כך, הרמב"ם סובר שאת אותה הזכות שיש לשוכר בעיסקת 'חמור זה', דהיינו למכור את הנבלה על מנת להשתמש בדמיה כדי להגיע ליעדו, אותה זכות עומדת לשוכר גם בעיסקת 'חמור סתם'.
נמצא, שביסודו של דבר, לדעת הרמב"ם עיסקת 'חמור סתם' איננה שונה מעיסקת 'חמור זה', אלא שיש תנאי של השוכר, שהוא אינו משלם למשכיר, אלא אם יגיע למחוז חפצו.
אולם, דעת הרא"ש והרשב"א היא, שבמשיכת החמור הראשון, השתעבדו כל נכסיו של המשכיר להגעתו של השוכר ליעדו. ולכן, המשכיר מחוייב על פי דין להעמיד לרשות השוכר חמור חילופי. עם זאת, גם לשיטתם, עיסקת 'חמור סתם' היא ביסודו של דבר זהה לעיסקת 'חמור זה', בצירוף שעבוד נכסים על המשכיר, לספק חמור חלופי.
השיטה השלישית היא שיטת הראב"ד עצמו. לדעת הראב"ד, עיסקת 'חמור סתם' אינה נעשית ע"י משיכת החמור, אלא בקניין סודר. משמעותה של העיסקה היא, שמראש, על המשכיר רובצת התחייבות להביא לשוכר חמור שיביא אותו ליעדו. היות שהתחייבות זו רובצת על המשכיר או נכסיו, ולאו דווקא על חמוריו של המשכיר, נמצא שעיסקת 'חמור סתם' לדעת הראב"ד, קרובה יותר למושג של התחייבות חוזית, מאשר לזכות קניינית. שהרי ברור שאין עדיין נכס מסויים שקנוי בצורה כזו או אחרת לשוכר, ואעפ"כ, רובצת על המשכיר התחייבות להשכיר חמור.
 
זכויות השוכר במקרה של 'חמור זה'
כאמור, בגמרא מבואר כי זכותו של השוכר למכור את נבלתו של החמור השכור, על מנת להשתמש בכסף כדי להגיע למחוז חפצו. התוספות (שם ד"ה ואם) מקשים על דברי הגמרא מסוגיא נוספת (בבא מציעא קג.) האומרת שאם אדם שכר 'בית זה' ונפל הבית, הפסיד השוכר, ואינו רשאי למכור את האבנים של הבית, על מנת לגור בשכירות במקום אחר. התוספות מתרצים:
דהתם אין הבית עומד לימכר אלא להוסיף עליו ולחזור ולבנותו כבתחילה וכיון דא"ל בית זה ונפל אין למוכרו וגם לא קבל עליו להוסיף יציאה בבנין בית זה אלא בית זה כמו שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל וכי נפל אזדא אבל חמור שמת אין עומד אלא למכרו בדמים ולכך יש בדמיה ליקח יקח לשכור ישכור.
דהיינו, יש להבדיל בין נבלת חמור, שעומדת להימכר בכל אופן, ובין שאריות של בית, שאינן עומדות להימכר, אלא לתיקון.
בפשטות, זכויות השוכר בעיסקת 'חמור זה' הן רק בגוף החמור המושכר לו, ואין לו תביעות כלפי המשכיר. אלא, שנתיבות המשפט (סימן שיב סק"ה) אינו סבור כך. נתיבות המשפט מתייחס לדברי הרמב"ם, שכתב שאם משכיר דירה מכר את הדירה לגוי בתוך זמן השכירות, באופן כזה שהגוי יוציא את השוכר מהדירה בתוך הזמן, הרי המשכיר חייב להעמיד לשוכר דירה חלופית עד תום זמן השכירות. נתיבות המשפט מציין, שחובה זו אינה נובעת מדיני נזיקין, אלא היא חובה מיוחדת הנובעת מהעיסקה שבין המשכיר והשוכר. היות שמדובר בהשכרת 'דירה זו' נמצא שגם במקרה של השכרת חפץ מסויים, ישנן חובות הגוף על המשכיר, כדוגמת החובה להעמיד דירה חלופית, ולא רק זכויות של השוכר בגוף הנכס המושכר.
 
חובת תיקון חפץ מושכר
במשנה (בבא מציעא קא:) נאמר:
המשכיר בית לחבירו, המשכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן. אבל דבר שאינו מעשה אומן - השוכר עושהו.
ונחלקו הראשונים, האם דין זה נאמר גם בשוכר 'בית זה', או רק ב'בית סתם'. הרא"ש (שו"ת כלל לה סימן ו) כתב:
ומזה יש ללמוד, דאם נתקלקלו הקורות והתקרה, מסתמא עומד הוא ליתקן, ולא שייך למימר אזדא ליה, דעדיין נקרא בית אלא שמסוכן לדור בו, ודמי לההיא דחמור, הילכך חייב המשכיר ליתן.
הרא"ש מסביר, שכאשר בית נופל, אין מוכרים את האבנים, אלא מוסיפים מעט כסף, ובונים את הבית מחדש. לעומת זאת, כאשר בית ניזוק, משקיעים כסף בתיקונו. גם המשכיר ישקיע כסף זה כאשר יקבל את הבית לעצמו בחזרה. מסיבה, זו, חובתו של המשכיר היא לתקן את הבית גם כאשר הוא שכור , אפילו אם מדובר ב'בית זה'. אבל הריטב"א (על המשנה בבבא מציעא שם) כותב, שהחיוב המבואר במשנה לתקן את הבית, הוא רק קודם שנכנס השוכר, אם מדובר בשכירות של 'בית זה', או גם תוך כדי השכירות כאשר מדובר בשכירות 'בית סתם'.
יש לציין, שלכאורה היה מקום לחלק בין דברים שהם מגוף הבית ובין דברים שבמהותם ניתנים להחלפה. בדברים שהם חלק מהותי מהבית - התקרה, הקירות וכדומה, שייך המושג של 'בית זה'. אולם, בדברים הניתנים להחלפה, הרי הם בבחינת שוכר 'סתם'. לפי זה, לא היתה מחלוקת בין הרא"ש ובין הריטב"א, שכן הרא"ש מדבר על פגם בחלק מהותי של הבית, ואילו הריטב"א דיבר רק על דברים הניתנים להחלפה.
אלא שאבחנה זו איננה נכונה. בברייתא בגמ' (קא:) מבואר להדיא, שחיוב התיקון הוא גם לגבי הגג - וכי נאמר שהגג איננו חלק מהותי מהבית? לכן ברור, שכאשר אדם שוכר בית, הוא שוכר אותו על כל מרכיביו, ואם שכר בית 'זה', הרי שלגבי כל הרכיבים בבית נאמר שהם נשכרו כמו 'בית זה', וממילא שאלת חיוב התיקון נובעת ממקור אחר.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.