English | Francais

Search


גליון מס' 51 - בענייני שכירות פועלים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. פיטורין עקב סירוב לעבוד בחול המועד / הרב אברהם שיראזי

          א.         תשלום פיצויי פיטורין הוא מנהג המדינה, ובמקום שלפי החוק יש לשלם פיצויים אלה, כן הדין.

          ב.         נחלקו מחבר השולחן ערוך והרמ"א אם מותר לפועל לעסוק במלאכת דבר האבד של בעל הבית בחולו של מועד  ולקבל על כך שכר. ונחלקו האחרונים אם איום בפיטורין הופך את מלאכת הפועל לדבר האבד מבחינתו.

          ג.          למרות האמור בסעיף הקודם, לכולי עלמא אין המעסיק יכול לכפות את העובד לעבוד בעבורו בחול המועד.

 

2. תביעה לאכיפת הסכם עבודה / הרב יהודה פריס

          א.         עמותה ציבורית שהתחייבה להעסיק פועל או קבלן אינה יכולה לחזור בה מהתחייבותה, אף שלא נעשה על כך קניין.

          ב.         חתימה על חוזה שלא נעשתה מתוך כוונת התחייבות, אינה מחייבת.

          ג.          התחייבות לקיים עסקה שנעשה עליה קניין כאשר לא סוכמו פרטים מהותיים בעסקה, מהווה אומדנא דמוכח שלא הייתה גמירות דעת, ולקניין אין תוקף.

 

3. הפסקת עבודה באמצע שנת לימודים בהעדר הסכם עבודה / הרב יועזר אריאל

          א.         החותם על שטר מחויב לכל הכתוב בו, אף שלא הבין את משמעותו.

          ב.         למרות האמור בסעיף א, במידה שכותב השטר הטעה את החותם, אין חתימתו מחייבת.

          ג.          אדם שעשה עבודה בעבור חברו בלא שהוסכם עליה מראש, זכאי לתשלום בגין ההנאה שגרם לחברו. אולם, אין דינו כשכיר, ולכן אינו זכאי להטבות הקבועות בחוק ביחס לשכירים, כגון פיצויי פיטורין. הוא הדין כששליחו של בעל הבית חרג בסיכומיו עם הפועל מסמכותו.

          ד.         במקרה של איחור בתשלום, נחלקו הפוסקים אם ניתן לחייב בהפרשי הצמדה. על כן, יש לחייב בסכום חלקי בתורת פשרה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.