English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת וישב

שו"ת במראה הבזק: שינוי במנהג ברכת כהנים(מתוך ח"ו)

 

פאדובה, איטליה                                                                Padova, Italy

ניסן תשס"ד         

          

שינוי במנהג ברכת כהנים

 

שאלה

בקהילת פאדובה ישנו מנהג מיוחד: הכהנים מברכים ברכת כהנים אך ורק בתפילת נעילה ביום הכיפורים. המנהג הזה שונה ממה שנוהגים בשאר קהילות באיטליה (שם הכהנים נושאים את כפיהם כל יום טוב בתפילת מוסף, וביום כיפור בשחרית, מוסף ונעילה).

משפחה של כהנים שואלת אותי אם אפשר לעקור המנהג הזה כדי לקיים מצוות ברכת כהנים כפי הנהוג בשאר קהילות באיטליה. לפי דעתי אין סיבה לקיים המנהג הזה, כי לא מצאתי שום ראיה הלכתית עליו.

ועוד, יש כמה אנשים בקהילה שזוכרים שלפני שנות החמישים היו מברכים ברכת כהנים כרגיל.

האם מותר לשנות המנהג ולתת שמחה של מצווה לכהנים שרוצים לקיים מצוות עשה מדאורייתא?

 

תשובה

הכיוון הכללי הוא שצריך לנסות להרבות בברכת כהנים ככל שניתן1.

ההסתייגות היחידה היא במקרה שלדעת הרב הדבר עלול לפגוע ביחס החיובי של  הקהילה לשמירת המנהגים. ונראה שבנידון דידן, כיוון שחוזרים אל המנהג שנהגו בעבר, אין חשש שכזה.

 

_________________________________________________________________

 

[1]  "בית יוסף" (או"ח סוף סי' קכח) ועיין גם ב"דרכי משה" (שם), שגם ממנו משמע שמסכים עם דבר זה, מלשונו "נשתרבב המנהג". ועיין ב"תחומין" (ב עמ' 345‑363), בדיונים לגבי ברכת הכהנים בעיר חיפה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

לע"נ

 

הרב שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר תשע"א

 

לע"נ

גב' מרים הוכשטיין ע"ה

אשת חסד

גבירת הדעת ואוהבת תורה

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.