English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת דברים

שו"ת במראה הבזק: אכילת בשר במוצאי תשעה באב שנדחהקליפורניה, ארה"ב                                                        California, USA

מנחם אב תשע"ב

 

שאלה:

כמה מחברי קהילתי הגיעו אלי ושאלו אחרי שראו בכמה פרסומים של בתי כנסת שאסור לאכול בשר במוצאי תשעה באב שנדחה. מה מקור האיסור והאם זה באמת אסור?

 

תשובה:

הרמ"א[1] פסק שגם אם תשעה באב נדחה משבת ליום ראשון, במוצאי הצום אסור לאכול בשר ולשתות יין מפני אבלות של יום. כמקור לדבריו צוין למהרי"ל. המעיין במהרי"ל[2] יראה שגם הוא סמך זאת לנוהגים שלא לאכול בתעניות אחרות במוצאי התענית בשר ויין, אבל מי שאינו נוהג כן בתעניות אחרות, אף במוצאי תשעה באב שנדחה אינו צריך לנהוג כן. גם החיד"א בברכי יוסף[3] מביא שרבי חיים ויטאל נהג לאכול בשר במוצאי תשעה באב שנדחה, ושאף ה"פרי חדש" כתב שאין טעם לאסור. גם במוצאי תשעה באב שלא נדחה, לא כתב המחבר שאסור לאכול בשר ולשתות יין. אלא רק שזהו מנהג כשר להימנע מאכילת בשר[4]. מסיבה זו התיר ה"משנה ברורה"[5] לשתות יין בהבדלה במוצאי תשעה באב, ובשער הציון[6] הדגיש שאין איסור באכילת בשר ושתיית יין אלא זהו רק מנהג כשר.

לכן, אין איסור באכילת בשר ושתיית יין במוצאי תשעה באב שנדחה, ויש להתיר בכל מקום שיש צורך.[1] שו"ע אורח חיים (סי' תקנח, סע' א).

[2] שו"ת מהרי"ל (סימן קכה).

"נשאל למהרי"ל למי שעושה ב' ימים ט' באב, [היכא] דנדחה ליום א' אי צריך נמי להתענות ב' ימים. תכתב ותחתם לחיים טובים אהו' הר' אלחנן כ"ץ שי'. העושים ב' ימים ט' באב, ט' וי' וט' באב חל בשבת ונדחה, נראה דאין צריך להתענות יום י"א דהא גופא די' חומרא יתירה היא. והא קמן חזינן דאפילו ביום י' באב גופא מקילינן כעובדא דרבי' יעב"ץ מההיא דסנאב בן בנימין ואם כן י"א מניין לנו. ולא דמי למה שכתב במרדכי דרש"י החמיר בערב פסח שחל להיות בשבת גזירה משום שאר שנים, דהתם תקנת' דרבנן היא ואיכא דררא דאורייתא משום הבטול ואסור תשביתו, אבל הכא אפילו רש"י מודה ולא שייך למיגזר, אבל שלא לאכול בשר ולשתות יין ליל מוצאי י' באב נ"ל דיש גם כן למנוע כה"ג למי שנוהג שלא לאכול במוצאי ט' באב דאין זה משום חומר' דריב"ז דבו נשרף רובו של היכל מי שאוכל ביום י' בשר יש שנמנעין במוצאי ט' באב משום חומרא דתענית ואבילות של יום ושייך לבין המצרים וכן המנהג למי שנמנע ג' שבועות נמנע גם כן מוצאי ט' באב, ומהאי טעמא גם כן נמנע יום י' כשנדחה. וכמה מיני תעניות של תשובה אשכחן דאין לאכול במוצאי תענית בשר ויין וט' באב וי' באב כחד מנייהו לנוהגין".

[3] "ברכי יוסף" (תקנח, ס"ק ב).

[4] שו"ע אורח חיים (שם).

[5] שם (סי' תקנו, ס"ק ג) ומקורו ב"דגול מרבבה" (בהגהה על שו"ע או"ח סי' תקנו, סע' א).

[6] שם (סי' תקנח, ס"ק ז).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה
  איטה בת חנה ארנרייך
בתוך שאר חולי עמו ישראל
 
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט
  
לע"נ
רבי יעקב
בן אברהם ועיישה סבג
 
לע"נ
ר' מאיר בן יחזקאל שרגא
ברכפלד ז"ל

לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל
נלב"ע ו' באייר
תשע"ג


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.