English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת שמיני

חמדת דף היומי: קניין אגב כשהמטלטלין נמצאים על הקרקע הנקנית

הרב עקיבא כהנא

הגמרא (קידושין דף כו) דנה האם כשקונים מטלטלין אגב קניין הקרקע המטלטלין צריכים להיות צבורים בקרקע או לא. כמו כן הגמרא (דף כז) דנה בשאלה האם כאשר קונים באגב צריך לומר את המילים 'קנה אגב הקרקע'. הגמרא הסיקה להלכה שצריך לומר אגב, ולא צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע.

הרמב"ם (מכירה ג, ח - ט) פסק שאמנם לא חייבים לומר 'אגב' כשהמטלטלין נמצאים בתוך הקרקע הנקנית (צבורין), אך אם המטלטלין אינם צבורין צריך המקנה לומר לקונה בשעת הקניין: 'קנה אגב'. הראב"ד חלק עליו: "אינו מחוור... אלא לעולם אגב וקני בעינן אפילו בצבורין בה, דאי לא היכי פסקה למילתיה ואמר והלכתא אגב וקני בעינן צבורין לא בעינן, והא זימנין דצבורין בעינן ואגב לא בעינן".

המגיד משנה ביאר שלדעת הרמב"ם ספק הגמרא בסוגיא האם צריך לומר אגב וקני, הוא רק במטלטלין שאינם צבורין בקרקע. כי כשהמטלטלין נמצאים בתוך הקרקע, והקונה קונה את הקרקע, הרי הוא יכול לקנות את המטלטלין מדין קניין חצר.

הש"ך (רב, ג) ביאר שההסבר במחלוקת הראב"ד והרמב"ם תלוי בכך שלשיטת הראב"ד אינו קונה בחצר באופן כזה, כיון שחצר יכולה לקנות רק חפץ שנכנס אליה, ולא חפץ שהיה בה קודם שקנו את החצר עצמה, ולרמב"ם יש קניין חצר באופן זה.

הדבר אברהם (א, א, ד) ביאר (על פי דברי הכסף משנה) שכשהמטלטלין צבורים לא צריך דיבור כי מוכיח מתוך הענין שרוצה להקנות את המטלטלין.

אמנם רבי איסר זלמן מלצר (אבן האזל מכירה ג, יא) ביאר את מחלוקת הרמב"ם הראב"ד שישנם שתי אפשרויות להגדיר את קנין אגב:

א. המטלטלין נהפכים להיות כמו הקרקע, ולכן ניתן לקנות אותם בקניין הקרקע.

ב. קניין הקרקע הוא קניין חזק שהוא מייתר את קניין המטלטלין.

ולדעת הראב"ד קניין המטלטלין מתייתר כשיש קניין בקרקע, בעניין הקניין, אין זה משנה אם המטלטלין נמצאים על הקרקע או במקום אחר. אמנם, לדעת הרמב"ם המטלטלין נהפכים להיות חלק מהקרקע וכך הם נקנים על ידי קניין הקרקע. לכן יש הבדל בין מטלטלין הנמצאים מעל הקרקע, אשר באופן כזה הם נחשבים ממש כקרקע, לבין מטלטלין שנמצאים במקום אחר.

סיכום: לגבי קנין אגב נחלקו הרמב"ם והראב"ד האם כשהמטלטלין נמצאים בקרקע הנקנית לקונה צריך לומר 'קני ואגב', וביארו לעיל את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בשני אופנים: או שהם נחלקו בעניין האם קיים קניין חצר באופן זה, או שהם נחלקו בהגדרת קניין אגב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.