English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת מטות

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה - התרת נדריםמי שנדר וניחם על נדרו, הרי זה נשאל לחכם ומתירו. וכתבו הראשונים, שלשון התרת נדרים הוא כמו התרת הקשר, כאדם שמצא חבל קשור והתירו; ויש מפרשים שהוא מלשון היתר, בניגוד לאיסור.

במקורה של התרת נדרים נחלקו תנאים, ואחת הדעות היא שלמדים ממה שנאמר בפרשתנו לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ, ודרשו: הוא אינו מוחל, אבל אחרים מוחלים לו. וכתבו הראשונים שהתרת נדרים אין לה עיקר בתורה שבכתב, אלא כך למדו ממשה רבינו מפי הגבורה שהכתוב לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כוונתו שלא יחלל הוא בעצמו דרך קלות ראש בשעט נפש, אבל אם ניחם וחזר בו - חכם מתיר לו, ולפי שאין לו ראיה בתורה אמרו שהיתר נדרים פורחים באויר.

בגדר ההתרה אמרו שהחכם עוקר את הגדר מעיקרו, ועושהו כאילו לא היה עליו נדר, ולא חל עליו נדר מעולם. וזהו ההבדל שבין התרת החכם להפרת הבעל, שהחכם עוקר הנדר למפרע, והבעל מיפר מכאן ולהבא.

כיצד היא ההתרה, אחרי שהנודר נשאל בפתח או בחרטה, יאמר לו החכם או שלשה הדיוטות: שרוי לך, או מותר לך, או מחול לך, וכל כיוצא בענין זה בכל לשון. יש מצריכים לומר כן שלש פעמים, ואינו אלא כדי לחזק הענין, אבל מצד הדין די בפעם אחת, ולכן בדיעבד די בפעם אחת.

ע"פ הערך התרת נדרים בכרך יא

 

  

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.