English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת מטות

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: רפואה והלכה -בין המצרים ותשעה באבמתוך: א. שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, מהדורה חדשה תשס"ו, כרך ד, ערך מועדים ותעניות, טורים 377 – 378

בשר בתשעת הימים - כל חולה מותר לאכול בשר בתשעת הימים [1], ואפילו הוא חולה קצת [2], ואפילו מי שהתרפא, אך עדיין צריך להחלמה נוספת [3], ומותר לשחוט עבורו בימים אלו [4]. יש מי שכתב, שבמקרים אלו התירו לאכול דווקא בשר עוף [5]. ואם דעתו לחזור למנהגו, ולא לאכול בשר בתשעת הימים, ורק באותה שנה אוכל בשר מחמת מחלתו, אין צריך התרת נדרים [6].

טיפולים בתשעת הימים - יש מי שכתב, שאם הדבר אפשרי רצוי לדחות טיפולים רפואיים בתשעת הימים עד לאחר תשעה באב [7].

רחיצה ושחיה בשבוע שחל בו תשעה באב - מותר לחולה לרחוץ בשבוע שחל בו תשעה באב [8], ואפילו במים חמים [9].

יש מי שכתב, שחולה שצריך לשחות יום-יום, כגון מי שסובל מכאבי גב, מותר לו לעשות כן אפילו בערב תשעה באב [10].

מקורות

[1] אורחות חיים הל' תשעה באב אות ו; שע"ת או"ח סי' תקנא סקכ"ח; [2] שו"ת שבות יעקב ח"א סי' כז; מ"ב סי' תקנא סקס"א; [3] יחוה דעת ח"א סי' מא; [4] רמ"א או"ח תקנא ט; [5] שו"ת שבות יעקב, שם; [6]  יחוה דעת שם; [7] שערי הלכה ומנהג ח"ב סי' רכו; [8] שו"ת מהר"י ברונא סי' יב; [9] מ"ב סי' תקנא סקפ"ח; הגראי"ה קוק, במכתב שהובא באוצרות הראי"ה ח"א עמ' 551; [10] הגרי"י נויבירט, הובאו דבריו בנשמת אברהם חאו"ח סי' תקנא סק"ג.

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.