English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת כי תצא

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה - אשת יפת תוארחידה: היתכן דבר שמותר לישראל ואסור לבני נח? תשובה: כן! אשת יפת תואר. לישראל הותר - דיברה תורה כנגד יצר הרע; מוטב יאכלו בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. ולא הותר הדבר אלא במלחמה, אולי משום שעדיף שאת מאמצי הריסון יקדיש אדם בזמן מלחמה לכיוון אחר, ועל כן הותר מעט הרסן באיסור עריות (אף שגם לחושק ביפת תואר עוד נותרו סייגים רבים, כפי שנלמד מן הפסוקים).           

איסורי עריות - ניחא (!) אבל מה באשר לאיסור הגזל מהנכרים, והרי בהיתר יפת תואר הותרה אפילו אשת איש, ומשום כך היא נקראת "אשת"? אכן, משום כך היתר יפ"ת לא נאמר אלא בשעת כיבוש מלחמה. כשם שבמלחמה הותר לכבוש שטחים ונכסים מידי עמים אחרים, כך הותר לקחת מהם שבי, ובכלל זה נשים.

אבל היתר מלחמה לא נאמר אלא לישראל! אמנם גם גויים קונים בקנין הנקרא "כיבוש מלחמה", אבל אין הדבר אומר שניתנה להם רשות לכבוש; רק אם עברו וכבשו - קנו. ממילא לגויים נותר לגבי אשת יפת תואר איסור הגזל, שהוא אחד משבע מצוות בני נח. זוהי הסיבה שלא הותרה יפת תואר לבן נח (סנהדרין נז,א).

יפ"ת הותרה רק במלחמה בנוכרים. כשיהודים נלחמים ביהודים (כמלחמות ישראל ויהודה בספר מלכים) לא הותר הדבר, שנאמר "כי תצא למלחמה על אויביך". גם אם במלחמה בין ישראל לנכרים נמצאת בין הנכרים בת ישראל (כגון בת לאם יהודיה), אין היא מותרת.

כמובן, כל דיני יפ"ת אינם נוהגים בימינו, כיון שההיתר הוא רק במלחמת רשות, ובימינו - כיון שאין לנו לא מלך ולא סנהדרין - אין לנו מלחמות רשות. מלחמות ישראל בדורנו, כולן, הן מלחמות מצוה, ובאלו לא הותרה אשת יפת תואר.      

ע"פ הערך יפת תואר בכרך כה

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.