English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת תזריע-מצורע

משפט והלכה - משפטי שאול / הלכה פסוקהפסק דין: פשרה כדי למנוע הפסד מבעלי הדין / הרב אליעזר שינקולבסקי
עורך: הרב יואב שטרנברג
תיאור המקרה: התובע קנה דירה מן הנתבע. בחוזה המכירה נרשם כי יחד עם הדירה נמכרת גם חניה, מחסן בגינה ומחסן בחניה.
המחסן בדירה אכן קיים, אולם המחסן שברשות הנתבע, ושאותו התכוון למכור, ואכן מסר את החזקה בו לידי התובע, אינו בחניה או לידה, אלא בקומה אחרת - ליד דלת הכניסה לדירה.
התביעה: התובע דורש לקבל סך של 5000$ משום שלטענתו, מחסן בחניה שווה הרבה יותר ממחסן צמוד לדירה, משום שנין לפרוק מצרכים מהרכב ישר למחסן.
תשובת הנתבע: הנתבע טוען, שאין שום הבדל בין מחסן בחניה למחסן סמוך לדירה.
פסק הדין : בית הדין קבע שעל פי דין, מכירת המחסן לא חלה, כיוון שיש הבדל בין מחסן בחניה למחסן בדירה. אולם, במקום לבטל את המקח, קבע בית הדין שמכח פשרה, המקח ישאר קיים, ואת ההפרש בשווי המחסן ישלם הנתבע.
הנימוקים: ראשית כל, יש לציין כי ברור לחלוטין, שהמחסן שנמכר בפועל, אינו זה שסוכם עליו. בעניין זה מבואר בשולחן ערוך (חושן משפט סימן רלג סעיף א): "המוכר לחבירו מין ממיני פירות, ונתן לו מין אחר, אין כאן מכר ושניהם יכולים לחזור בהם. כיצד, מכר לו חטים לבנות ונמצאו אדומות, או איפכא, או יין ונמצא חומץ או איפכא, או עצים של זיתים ונמצאו של שקמה או איפכא. אבל אם מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות, לוקח יכול לחזור בו אפילו לא נתאנה בסכום, והמוכר אינו יכול לחזור בו אפילו הוקרו".
מבואר בשולחן ערוך, שאם הדבר הנמכר שונה לגמרי ממה שסוכם כגון עץ זית במקום עץ שקמה, המקח בטל. אולם, אם הדבר הנמכר רק ירוד באיכותו, כמו חיטים רעות במקום יפות, המוכר אינו יכול לחזור בו, והלוקח יכול לבטל את המקח.
בנדון דידן, יש לראות את שני המחסנים לכל הפחות כחיטים רעות מול חיטים יפות, ולכן בוודאי שהתובע יכול לדרוש את ביטול המקח.
בית הדין קבע שבמקרה שלפנינו לא יעלה על הדעת ביטול מקח. ביטול מקח במקרה זה יגרום נזק רב לשני הצדדים, ולו רק בגלל המיסים והוצאות ההובלה שיצטרכו לשלם. מטעם זה צריך בית הדין להשתמש בסמכות ההכרעה ע"פ פשרה ו/או ע"פ שיקול דעת המוקנית לביה"ד ע"פ הסכם הבוררות, ולקבוע פיצוי לענין.
כמו כן, לא סביר להחליט על ביטול המכירה רק ביחס למחסן. שהרי אין לנתבע מה לעשות במחסן בודד המנותק מדירתו, והנמצא ליד דירת התובע.
על כן, בית הדין קבע כי יש להעריך את שווי המחסן שבחניה, ואת שווי המחסן שליד הדירה, ואת ההפרש, במידה ויהיה, ישלם הנתבע לתובע.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.